Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/ 606/ 2010 Rady Gminy Zamość

z dnia 27 stycznia 2010r.

o uchyleniu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Gminy Zamość

Tekst pierwotny

Na podstawie art.40 ust.2 pkt i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity:Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późń.zm./ oraz § 46 ust.2 załącznika do uchwały Nr XXIV/166/96 Rady Gminy Zamość z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zamość /Dz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 39, poz.213 z późń. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLVII/330/2006 Rady Gminy Zamość z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Gminy Zamość / Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 171, poz. 2732/.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Zamość

Jerzy Bondyra
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe