Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 29 stycznia 2010r.

o decyzjach nr PCC/25-ZTO/591/W/OLB/2010/JD i nr OCC/26-ZTO-591/W/OLB/2010/JD w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorcy: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik Spółka Akcyjna na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

Tekst pierwotny

W dniu 29 stycznia 2010 r., na wniosek Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Fabrycznej 6, 23-210 Kraśnik, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić zapisy dotyczące terminu ważności koncesji i warunków prowadzenia działalności oraz zmienić zapis punktu 1 "Przedmiot i Zakres Działalności" w udzielonej koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz koncesji na obrót ciepłem, a także zapis dotyczący określenia numeru w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zamiast statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON w obu koncesjach.
Uzasadnienie
Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Kraśniku uzyskała, na okres od 31 lipca 2001 r. do 31 lipca 2011 r.:
- koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2001 r. nr PCC/992/591/W/3/2001/ASA,
- koncesję na obrót ciepłem - decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2001 r. nr OCC/288/591/W/3/2001/ASA.
Pismem z dnia 18 listopada 2009 r. (znak: TE-2/2882/2009), uzupełnionym pismami: z dnia 17 grudnia 2009 r. (znak: TE-2/3194/2009), z dnia 11 stycznia 2010 r. (znak: TE-2/117/2010), stosownie do art. 39 ustawy - Prawo energetyczne, koncesjonariusz wniósł o zmianę zapisu na stronie 1 decyzji dotyczącego okresu obowiązywania ww. koncesji, poprzez wydłużenie go o 15 lat oraz zmianę zapisu punktu 1 "Przedmiot i Zakres Działalności" uwzględniającego aktualne parametry pracy sieci ciepłowniczych w udzielonej koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz zmianę zapisu punktu 1 "Przedmiot i Zakres Działalności" uwzględniającego zmianę w przepisach prawa, w koncesji na obrót ciepłem, a także zapisu dotyczący określenia numeru w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zamiast statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON w obu koncesjach.
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego koncesjonariusz został wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do zmiany koncesji, co uczynił.
Zmiana przedmiotu i zakresu działalności w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła podyktowana jest zmianą parametrów pracy sieci ciepłowniczych.
Zmiana dotycząca określenia w decyzji koncesyjnej numeru w ewidencji działalności gospodarczej i numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zamiast statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON, związana jest ze zmianą ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) w tym zakresie (art. 37 ust. 1 pkt 7 wymienionej ustawy).
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo energetyczne w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) zostały zmienione szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 48 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowiące, że organ koncesyjny, w toku postępowania w sprawie udzielenia koncesji, jest obowiązany do przekazania każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy szczegółowej informacji o szczególnych warunkach wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją, przekazano koncesjonariuszowi ww. warunki, które zostały przez niego zaakceptowane, a następnie określone w decyzjach zmieniających koncesje.
Zmiany warunków określonych w udzielonych koncesjach związane są z licznymi zmianami w przepisach prawa (m.in. ustawy - Prawo energetyczne i wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), które miały miejsce w okresie obowiązywania ww. koncesji. Zmiany w powyższych przepisach pozwoliły na zliberalizowanie wyżej wspomnianych warunków koncesyjnych, a w konsekwencji ograniczenie obowiązków, w tym sprawozdawczych, nałożonych na koncesjonariusza.
W toku postępowania, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, zwrócono się do Zarządu Województwa Lubelskiego z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Zarząd Województwa, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania nie przedstawił opinii w powyższej sprawie, a więc zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, nie przedstawienie opinii jest równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii.
Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że koncesjonariusz spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne oraz nie zachodzą wobec niego okoliczności określone w art. 33 ust. 3 tej ustawy.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Zmianie dotychczas obowiązujących decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne. Za zmianą ww. decyzji, poprzez przedłużenie okresu ważności koncesji do dnia 31 lipca 2026 r., przemawia interes społeczny, gdyż w tym okresie odbiorcy ciepła będą mieli zapewnioną ciągłość dostaw ciepła, a także słuszny interes koncesjonariusza, która prowadzi zaawansowaną działalność gospodarczą w tym zakresie.
Wniosek o przedłużenie ważności koncesji został złożony zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo energetyczne, tj. nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.
Okres ważności koncesji został zmieniony z 10 lat na 25 lat, tj. wydłużony o 15 lat, zgodnie z art. 36 ustawy - Prawo energetyczne oraz wnioskiem koncesjonariusza.
W związku z powyższym, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 39 oraz art. 32 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 33 ust. 1, art. 36, art. 37 i art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z art. 48 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzje: z dnia 25 lipca 2001 r. nr PCC/992/591/W/3/2001/ASA w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz z dnia 25 lipca 2001 r. nr OCC/288/591/W/3/2001/ASA w sprawie udzielenia koncesji na obrót ciepłem, we wspomnianym wyżej zakresie.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe