reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 975/XXXIX/2010 Rady Miasta Lublin

z dnia 11 lutego 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin


Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 8, art. 18 ust.1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 30 ust. 6, 6a, 10 i 10a, w związku z art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), w związku z uzgodnieniem z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§ 1. W regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin stanowiącym załącznik do uchwały nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 37 poz. 969) dokonuje się następujących zmian:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Na dodatki motywacyjne dla nauczycieli przeznacza się 4% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych nauczycieli.",
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielowi nie może być niższy niż 5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, zaś maksymalna wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego może wynieść 20% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.",
2) w § 3 po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: "1a. W szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora przysługuje dodatek funkcyjny dla nauczyciela, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie dyrektora. Dodatek ten, w wysokości 60% dodatku ustalonego dla zastępowanego dyrektora, jest wypłacany proporcjonalnie za czas zastępstwa.",
3) przed § 10, tytuł "NAGRODY" skreśla się, w jego miejsce wpisuje się tytuł: "NAGRODY I INNE ŚWIADCZENIA",
4) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Wysokość nagrody Prezydenta Miasta Lublin ustala się na poziomie 60% nagrody Ministra Edukacji Narodowej na dany rok."
5) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:
§ "10a. 1. Dyrektor szkoły realizującej projekt finansowany z funduszy unijnych może otrzymać - w związku z czasowym zwiększeniem zadań - dodatek do wynagrodzenia z tytułu zarządu projektem, ustalany zgodnie z poniższymi zasadami:
a) w przypadku projektu realizowanego ze środków pozyskanych przez szkołę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 do 60% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela ,
b) w przypadku projektu realizowanego ze środków pozyskanych przez szkołę w ramach innych programów unijnych - do 20% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,
c) w przypadku projektu, na którego realizację środki zostały pozyskane przez organ prowadzący albo inny podmiot - do 15% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacany w okresie realizacji projektu."
§ 2. Postanowienia regulaminu wprowadzone niniejszą uchwałą mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych nauczycielom od dnia 1 stycznia 2010 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama