reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/154/2010 Rady Gminy Łaziska

z dnia 27 stycznia 2010r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Łaziska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonych dotacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Łaziska uchwala co, następuje:
Rozdział 1
Tryb udzielania dotacji
§ 1. 1. Przedszkolom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Łaziska udziela się dotacji na podstawie pisemnego wniosku złożonego Wójtowi Gminy Łaziska przez osobę fizyczną lub prawną prowadzącą przedszkole lub szkołę publiczną, zwaną dalej "organem prowadzącym" w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Łaziska zawiera:
1) nazwę i adres organu prowadzącego przedszkole lub szkołę,
2) nazwę i adres przedszkola lub szkoły, która otrzyma dotację,
3) datę wydania i numer zezwolenia na założenie przedszkola lub szkoły publicznej,
4) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji, z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów w okresie styczeń - sierpień oraz w okresie wrzesień - grudzień,
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
6) zobowiązanie do składania miesięcznych informacji o liczbie uczniów oraz do rozliczania dotacji,
7) oświadczenie o sposobie wykorzystania dotacji.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Dotacja dla przedszkola publicznego udzielana jest na każdego ucznia w wysokości 100 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, dotacja udzielana jest na każdego ucznia w wysokości 100 % wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych.
2. Dotacja dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), udzielana jest na każdego ucznia w wysokości 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.
3. Dotacja dla szkoły publicznej udzielana jest na każdego ucznia w wysokości 100 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
4. Dotacja dla przedszkola lub szkoły publicznej, które zgodnie z art. 71 b ust. 2 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka udzielana jest w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
§ 3. 1. Wysokość dotacji dla przedszkoli oraz szkół na dany rok ustalana jest zgodnie z postanowieniami § 2 w oparciu o planowaną liczbę uczniów zgłoszoną w terminie określonym w § 1 ust. 1 uchwały i określana jest w uchwale budżetowej.
2. Podstawą do obliczenia wysokości dotacji na dany miesiąc jest liczba uczniów w przedszkolu lub szkole według stanu na pierwszy dzień miesiąca wykazana w informacji przekazywanej Wójtowi Gminy Łaziska przez organ prowadzący w terminie do dnia 10 każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.
3. W miesiącu lipcu i sierpniu podstawą przekazania dotacji będzie informacja o liczbie uczniów w miesiącu czerwcu.
4. Dotacja jest przekazywana w terminie i w sposób określony w art. 80 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Rozdział 2
Tryb rozliczania dotacji
§ 4. 1. Organ prowadzący przedszkole lub szkołę, któremu udzielono dotacji sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy Łaziska pisemne rozliczenie udzielonej dotacji.
2. Rozliczenie dotacji powinno zawierać informację o liczbie uczniów, informację o kwocie dotacji otrzymanej i dotacji należnej, dane dotyczące dotacji wykorzystanej z wyszczególnieniem rodzajów wydatków, które zostały sfinansowane z dotacji oraz informację o kwocie dotacji niewykorzystanej w okresie rozliczeniowym.
3. Wzór rozliczenia dotacji określa załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 5. 1. Dotacja podlega rozliczeniu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia roku budżetowego. Roczne rozliczenie udzielonej dotacji należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji.
2. W przypadku likwidacji przedszkola lub szkoły przez osobę fizyczną lub prawną prowadzącą przedszkole lub szkołę w trakcie trwania roku budżetowego rozliczenie dotacji za okres od początku roku budżetowego do końca miesiąca, za który przekazana została ostatnia część dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej miesięcznej transzy dotacji.
§ 6. Dotacje pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
Rozdział 3
Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
§ 7. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli przez organ udzielający dotacji.
2. Kontrola obejmuje:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały oraz w rozliczeniu udzielonej dotacji,
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 80 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
§ 8. 1. O przeprowadzeniu kontroli i jej terminie decyduje Wójt Gminy Łaziska. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy Łaziska pracownicy Urzędu Gminy Łaziska.
2. Pracownicy Urzędu Gminy Łaziska w granicach udzielonego upoważnienia wykonują czynności kontrole przewidziane dla kontrolującego zgodnie z niniejszą uchwałą.
3. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli przez pracowników Urzędu Gminy Łaziska jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:
1) numer upoważnienia,
2) oznaczenie organu wystawiającego upoważnienie oraz datę i miejsce jego wystawienia,
3) imię i nazwisko kontrolującego,
4) nazwę i adres kontrolowanego,
5) przedmiot i zakres kontroli,
6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.
4. Upoważnienie po zakończeniu kontroli dołącza aię do akt kontroli.
§ 9. O przeprowadzeniu kontroli należy powiadomić organ prowadzący przedszkole lub szkołę co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.
§ 10. 1. Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie kontrolowanego oraz w innym miejscu, w którym prowadzona lub przechowywana jest dokumentacja i w godzinach prowadzenia przez kontrolowanego działalności.
2. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą na podstawie zebranych w toku postępowania kontrolnego dokumentów organizacyjnych, finansowych i przebiegu nauczania, zwanych dalej "dokumentami".
3. Kontrolowany zobowiązany jest do udzielenia wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczyć kontrolującemu żądanych dokumentów oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie.
4. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
§ 11. 1. Przebieg kontroli i jej wyniki kontrolujący dokumentuje w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera:
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres osoby prowadzącej kontrolowaną jednostkę oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
3) imiona i nazwiska kontrolujących,
4) określenie przedmiotu kontroli i zakresu objętego kontrolą,
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Łaziska lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
6) opis załączników do protokołu,
7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń do protokołu,
8) datę i miejsce podpisania protokołu,
9) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego.
3. Protokół kontroli sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu.
§ 12. 1. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 1, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.
3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń kontrolujący jest zobowiązany dokonać analizy zakwestionowanych przez kontrolowanego ustaleń i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu, a w razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części - przekazać na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXVI/146/09 Rady Gminy Łaziska z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Łaziska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonych dotacji.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łaziska

mgr inż. Henryk Kołodziejczyk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/154/2010
Rady Gminy Łaziska
z dnia 27 stycznia 2010 r.
...........................................
(pieczęć wnioskodawcy)
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Łaziska na …………………….. rok
1. Nazwa wnioskodawcy (organu prowadzącego przedszkole/szkołę*):…………………………………………………………………………………………………………………………....
2. Adres siedziby i telefon wnioskodawcy (organu prowadzącego przedszkole/szkołę*):…………………………………………………………………………………………………………………………....
3. Nazwa przedszkola/szkoły*): ………………………………………………………………………………………………………………………........
4. Adres i telefon przedszkola/szkoły*):……………………………………………………………………………………………………………………………
5. Data wydania i numer zezwolenia na założenie przedszkola/szkoły*) przez organ prowadzący .......................................................................................................................................................................
6. Planowana liczba uczniów w przedszkolu/oddziale przedszkolnym*):
a) od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia: .............................................. uczniów, w tym:
- niepełnosprawnych .............................................. uczniów,
- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ...................................... dzieci.
b) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia: .................................................... uczniów, w tym:
- niepełnosprawnych .............................................. uczniów,
- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ...................................... dzieci.
7. Planowana liczba uczniów w szkole*):
a) od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia: .............................................. uczniów, w tym:
- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ...................................... dzieci.
b) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia .............................................. uczniów, w tym:
- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ...................................... dzieci.
8. Nr rachunku bankowego przedszkola/szkoły*), na który przekazywana ma być dotacja: ............................................................................................................................................................................................
Zobowiązuję się do składania w terminie do dnia 10 każdego miesiąca informacji o liczbie uczniów w przedszkolu/szkole*) w danym miesiącu oraz do terminowego rozliczenia otrzymanej dotacji.
Oświadczam, że przyznana dotacja zostanie wykorzystana wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań przedszkola/szkoły*) w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
...........................................
(miejscowość, data)
................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego)
*) niepotrzebne skreślić
Przewodniczący Rady Gminy Łaziska

mgr inż. Henryk Kołodziejczyk
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/154/2010
Rady Gminy Łaziska
z dnia 27 stycznia 2010 r.
..................................
(pieczęć organu prowadzącego)
Informacja o liczbie uczniów w miesiącu ....................................... w roku ...............................
Oświadczam, że w 
..........................................................................................................................................................................................
(nazwa przedszkola/szkoły*)
liczba uczniów wg stanu na dzień 01 ........................................... roku wynosi ......................................
(miesiąc, rok)
w tym:
- niepełnosprawnych ................................................................................ uczniów,
- objetych wczesnym wspomaganiem rozwoju ........................................... dzieci,
.............................................................
(miejscowość, data)
.........................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącgo)
*) niepotrzebne skreślić
Przewodniczący Rady Gminy Łaziska

mgr inż. Henryk Kołodziejczyk
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/154/2010
Rady Gminy Łaziska
z dnia 27 stycznia 2010 r.
.............................................
(pieczęć organu prowadzącego)
Rozliczenie dotacji za okres od dnia ....................... do dnia .........................................
1. Informacje ogólne
1) Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole/szkołę*): .......................................................................................................................................................................................
2) Nazwa i adres przedszkola/szkoły*): ......................................................................................................................
2. Informacja o liczbie uczniów w przedszkolu/szkole*) oraz wysokości dotacji przekazanej i dotacji należnej za okres objęty rozliczeniem.

Lp.

Miesiąc
Liczba uczniów wg stanu na 1 dzień miesiąca Kwota
należnej dotacji
Kwota dotacji przekazanej
Różnica
1 2 3 4 5 6
1. styczeń
2. luty
3. marzec
4. kwiecień
5. maj
6. czerwiec
7. lipiec
8. sierpień
9. wrzesień
10. październik
11 listopad
12. grudzień
Razem
3. Sposób wykorzystania dotacji - zestawienie bieżących wydatków sfinansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem:

Lp.

Rodzaje wydatków
Kwota wydatku
sfinansowana z dotacji
(w złotych)
1. Wynagrodzenia pracowników
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
3. Pochodne od wynagrodzeń
4. Inne bieżące wydatki:
a) czynsze lokalowe
b) opłaty za media
c) naprawy, remonty, konserwacje
d) zakup wyposażenia,pomocy naukowych i dydaktycznych
5. Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych,przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej(wymienić ich rodzaje)
Razem
4. Kwota dotacji niewykorzystanej w okresie objętym rozliczeniem
........................................................................................................................................................................................
5. Oświadczenia
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
6. Pouczenie
1) Rozliczenie dotacji za okres od 01 stycznia do 31 grudnia należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji.
2) W przypadku likwidacji przedszkola lub szkoły przez osobę fizyczną lub prawną prowadzącą przedszkole lub szkołę w trakcie trwania roku budżetowego rozliczenie dotacji za okres od początku roku budżetowego do końca miesiąca, za który przekazana została ostatnia część dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej miesięcznej transzy dotacji.
......................................................
(miejscowość, data)
.....................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowądzacego)
*) niepotrzebne skreślić
Przewodniczący Rady Gminy Łaziska

mgr inż. Henryk Kołodziejczyk
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama