reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/116/2010 Rady Gminy Rossosz

z dnia 26 stycznia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez osoby prawne na terenie Gminy Rossosz


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Rossosz uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/116/2005 Rady Gminy Rossosz z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez osoby prawne na terenie Gminy Rossosz (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 205, poz. 3412) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik do uchwały otrzymuje oznaczenie "Nr 1",
2) dodaje się załącznik Nr 2 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rossosz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Elżbieta Żelazowska
Załącznik do uchwały Nr XXIX/116/2010
Rady Gminy Rossosz
z dnia 26 stycznia 2010 r.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom publicznym prowadzonym przez osoby prawne na terenie Gminy Rossosz.
1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji w zakresie:
1) sposobu wykorzystania dotacji,
2) liczby i wykazu uczniów,
3) dokumentacji składanej przez dotowanego.
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
3. Kontrola może być przeprowadzona okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu osoby prawnej prowadzącej szkołę o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.
4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń zebranych w toku postępowania kontrolnego.
5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu.
7. Kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienia na piśmie o przyczynie tej odmowy.
8. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 7 kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.
9. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.
10. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot.
11. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
12. O każdym przypadku odmowy wykonania zaleceń pokontrolnych lub o niepowiadomieniu w wyznaczony terminie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych kontrolujący powiadamia Wójta Gminy Rossosz.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama