reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/436/10 Rady Miasta Puławy

z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Miasto Puławy w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2.
1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
2. Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustala się w miesięcznej wysokości:
1) 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów - za pierwszą godzinę przekraczającą realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
2) 0,10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów - za drugą godzinę przekraczającą realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
3) 0,07% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów - za trzecią godzinę przekraczającą realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
4) 0,05% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów - za czwartą i następne godziny przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 3. Opłaty, o których mowa w § 2 nie obejmują kosztów wyżywienia.
§ 4.
1. Zwalnia się z opłaty za świadczenia, o których mowa z § 2 i 3 rodziców (prawnych opiekunów) posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym jeżeli korzystają z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) lub ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami) z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej, niż do ukończenia 24 roku życia.
§ 5. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do odpłatności rodziców za usługi świadczone przez publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Puławy dla dzieci 6.letnich w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXXII/306/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puławy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama