Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/164/10 Rady Gminy Jarczów

z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie zatwierdzenia planu sieci szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych i granic ich obwodu w roku szkolnym 2010/2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) RADA GMINY uchwala:
§ 1. Zatwierdza się plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych i granice ich obwodu na rok szkolny 2010/2011 wg załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i poszczególnych sołectwach na terenie gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/164/10
Rady Gminy Jarczów
z dnia 25 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

Plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodu na rok szkolny 2010/2011.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/164/10
Rady Gminy Jarczów
z dnia 25 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

Plan sieci Publicznego Gimnazjum w Jarczowie oraz granic jego obwodu na rok szkolny 2010/2011.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe