Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/221/2010 Rady Gminy Księżpol

z dnia 19 lutego 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art.17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz.1362 z póź.zm.) Rada Gminy Księżpol uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) świadczeniobiorca - osoba korzystającą z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;
2) ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
3) wielodzietność - posiadanie przez rodzinę troje i więcej dzieci.
§ 2. 1. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, określa w decyzji administracyjnej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Szczegółowy wykaz czynności opiekuńczych stanowi załącznik nr 1, natomiast wykaz czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Świadczeniobiorcy ponoszą, z tytułu korzystania z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych, opłatę ustaloną w zależności od posiadanego dochodu przypadającego na:
1) osobę samotną lub samotnie gospodarującą, według poniższej tabeli:
Procentowy dochód według kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej Odpłatność w % za 1 godzinę usług opiekuńczych lub specialistycznych usług opiekuńczych
do 100% 0%
100,01% do 102% 1%
102,01% do 105% 2%
105,01% do 108% 3%
108,01% do 110% 4%
110,01% do 120% 5%
120,01% do 130% 8%
130,01% do 150% 10%
150,01% do 170% 15%
170,01% do 180% 17%
180,01% do 190% 18%
190,01% do 200% 20%
200,01% do 220% 25%
220,01% do 250% 30%
250,01% do 260% 40%
260,01% do 270% 50%
270,01% do 280% 60%
280,01% do 290% 80%
290,01% do 300% 90%
powyżej 300% 100%
2) osobę w rodzinie, według poniższej tabeli:
Procentowy dochód według kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej Odpłatność w % za 1 godzinę usług opiekuńczych lub specialistycznych usług opiekuńczych
do 100% 0%
100,01% do 149% 2%
149,01% do 153% 3%
153,01% do 158% 4%
158,01% do 160% 5%
160,01% do 175% 10%
175,01% do 190% 15%
190,01% do 219% 20%
219,01% do 248% 25%
248,01% do 263% 30%
263,01% do 277% 35%
277,01% do 292% 40%
292,01% do 321% 43%
321,01% do 365% 46%
365,01% do 379% 50%
379,01% do 394% 55%
394,01% do 408% 65%
408,01% do 423% 85%
423,01% do 438% 95%
powyżej 438% 100%
2. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych stanowi iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu ustalonego według kryterium dochodowego z ustawy, określony w tabelach w ust. 1 pkt 1 lub 2, oraz wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych, o której mowa w ust. 4.
3. Odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu ustalonego według kryterium dochodowego z ustawy, określony w tabelach w ust. 1 pkt 1 lub 2, oraz wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych, o której mowa w ust. 5.
4. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 1,7% najniższej emerytury.
5. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 1,8% najniższej emerytury.
§ 4. 1. Zwalnia się od odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli ich dochód jako osób samotnych lub samotnie gospodarujących albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych lub na wniosek członka rodziny tej osoby albo na wniosek pracownika socjalnego, świadczeniobiorca może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat na czas określony, ze względu na:
1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług - po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługę,
2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej - również po przedstawieniu dowodu wpłaty,
3) wielodzietność,
4) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,
5) zdarzenie losowe,
§ 5. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu za pośrednictwem osoby świadczącej usługi lub osobiście przez świadczeniobiorcę.
2. Podstawę wnoszenia opłat za usługi, o których mowa wyżej, stanowi miesięczne rozliczenie karty zlecenia osoby świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę.
§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Księżpol.
§ 7. Traci moc uchwała nr XL/209/2009 Rady Gminy Księżpol z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Ksiądz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/221/2010
Rady Gminy Księżpol
z dnia 19 lutego 2010 r.
WYKAZ CZYNNOŚCI W RAMACH USŁUG OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH W DOMU ŚWIADCZENIOBIORCY
1. Zakup artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji świadczeniobiorcy artykułów przemysłowych.
2. Zapewnienie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego.
3. Wychodzenie ze świadczeniobiorcą na spacery.
4. Utrzymanie w czystości otoczenia chorego.
5. Dokonywanie bieżących porządków w używanej przez świadczeniobiorcę części mieszkania z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych, (np. mycia okien, prania firan, zasłon, prania dywanów).
6. Utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu gospodarczego służącego świadczeniobiorcy.
7. Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego (np. miednicy, kaczki, basenu, wanny, nocnika, sedesu).
8. Pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej odzieży świadczeniobiorcy.
9. Dbanie o czystość bielizny pościelowej, ręczników - odnoszenie i przynoszenie z punktów pralniczych).
10. Palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody.
11. Zamawianie wizyt lekarskich.
12. Realizacja recept lekarskich.
13. Załatwianie innych spraw na życzenie chorego lub polecenie kierowniczki (np. opłacanie świadczeń za czynsz, rachunków za światło, gaz, telefon, abonamentu rtv, składek ubezpieczeniowych).
14. Prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczenie się z chorym z wydanych pieniędzy.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/221/2010
Rady Gminy Księżpol
z dnia 19 lutego 2010 r.
WYKAZ CZYNNOŚCI W RAMACH SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH WYKONYWANYCH W DOMU ŚWIADCZENIOBIORCY
1. Przesłanie łóżka świadczeniobiorcy.
2. Zmiana bielizny osobistej i pościelowej świadczeniobiorcy.
3. Utrzymywanie higieny osobistej świadczeniobiorcy (np. mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie chorego).
4. Układanie świadczeniobiorcy w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji.
5. Zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń.
6. Pomoc przy załatwieniu potrzeb fizjologicznych.
7. Karmienie świadczeniobiorcy, o ile stan zdrowia wymaga takiej czynności.
8. Pielęgnacja zlecona przez lekarza po uprzednim instruktażu przez osobę uprawnioną, w ramach posiadanych kwalifikacji opiekunki.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe