Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/223/2010 Rady Gminy Księżpol

z dnia 19 lutego 2010r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Księżpol

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - Rada Gminy Księżpol uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w szkole dla pedagogów i psychologów zatrudnionych w pełnym wymiarze w placówkach oświatowych na terenie Gminy Księżpol w ilości 26 godzin tygodniowo.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Księżpol.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Ksiądz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe