Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/224/2010 Rady Gminy Księżpol

z dnia 19 lutego 2010r.

w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Księżpol oraz ustalenia regulaminu dysponowania tymi środkami na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm. ) oraz art. 70a ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli - Rada Gminy Księżpol uchwala, co następuje:
§ 1. Wyodrębnia się fundusz na dofinansowywanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia w wysokości 600 zł za każdy semestr.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 przyznaje się na specjalności i formy kształcenia określone w regulaminie, o którym mowa w § 3.
§ 3. Ustala się Regulamin przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Księżpol, określający zasady podziału funduszu i korzystania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiący, załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Księżpol.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Ksiądz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/224/2010
Rady Gminy Księżpol
z dnia 19 lutego 2010 r.

Regulamin

przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Księżpol na 2010 r.
§ 1. 1. Fundusz na dofinansowywanie doskonalenia zawodowego nauczycieli podlega podziałowi w następujący sposób:
a) 40 % na indywidualne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
b) 60 % na inne formy doskonalenia i dokształcania nauczycieli.
2. Podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli pomiędzy poszczególne placówki oświatowe dokonuje się proporcjonalnie do planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, po potrąceniu środków pozostających w dyspozycji organu prowadzącego szkołę.
3. Dofinansowaniem objęte są następujące indywidualne formy dokształcania i doskonalenia, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i kadrowymi szkoły:
a) studia podyplomowe,
b) studia magisterskie i licencjacie jako druga specjalność,
c) studia magisterskie uzupełniające dla kolegiów językowych, licencjatów i innych kierunków.
d) studia i kursy kwalifikacyjne do nauczania języków obcych,
e) kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu.
4. Ze środków funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli nie finansuje się: kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na formy doskonalenia ujęte w § 1 pkt 3 
5. Dofinansowaniem obejmuje się również:
a) szkolenia rad pedagogicznych,
b) szkolenia zespołów problemowych i przedmiotowych,
c) udział w szkoleniach, naradach, seminariach i konferencjach szkoleniowych nauczycieli i dyrektorów szkół oraz warsztatach metodycznych i przedmiotowych, a także innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
e) zakup materiałów szkoleniowych informacyjnych oraz prasy służącej do prowadzenia dokształcania, podnoszenia umiejętności zawodowych, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela,
f) wydatki pozapłacowe ponoszone przez organ prowadzący za czynności prowadzone w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
§ 2. Z wnioskiem o dofinansowanie doskonalenia zawodowego może występować nauczyciel, który:
a) posiada stałe zatrudnienie na terenie Gminy Księżpol, na co najmniej 1 etatu,
b) posiada co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego,
c) dobrą ocenę pracy,
d) podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi placówki, co wymaga potwierdzenia przez dyrektora szkoły na wniosku
e) uzupełnia kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowanego stanowiska lub uzyska uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły,
f) nie korzysta z innych źródeł dofinansowania.
§ 3. 1. Nauczyciel, który ubiega się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składa wniosek do Urzędu Gminy w Księżpolu w terminach do 10 grudnia za I semestr i do 10 czerwca za II semestr (wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu) wraz z załącznikami:
a) potwierdzeniem uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawione przez uczelnię lub organizatora z określeniem kierunków i specjalności,
b) potwierdzenie uiszczenia opłaty,
c) opinię dyrektora szkoły.
2. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.
3. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtórzenia semestru lub roku studiów.
4. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:
a) przerwania, z winy nauczyciela studiów lub kursu przed ich ukończeniem,
b) rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia studiów.
§ 4. 1. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy w skład której wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego - jako przewodniczący Komisji,
2) dyrektorzy szkół z terenu Gminy Księżpol,
3) jeden przedstawiciel wyznaczony przez organizacje związkową zrzeszającą nauczycieli.
2. Wypłata dofinansowania będzie dokonywana przez Gminny Zespół ds. Oświaty w Księżpolu w terminie do 30 dni od daty określonej w § 3 ust. 1.
§ 5. 1. Ustala się następującą wysokość dofinansowania poniesionych kosztów z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli do wysokości kwoty określonej uchwałą rady gminy w sprawie przyznawania środków na wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych z terenu Gminy Księżpol, lecz nie może to przekroczyć 50% kwoty wpłaconej za czesne na uczelni,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeb szkoły, dla form wymienionych w § 5 ust. 1 punkt 1, na wniosek dyrektora szkoły, poziom dofinansowania może zostać zwiększony do 100 % kosztów.
3) opłata za kursy kwalifikacyjne i doskonalące do 50% faktycznie poniesionej opłaty, lecz nie może to przekroczyć 50% kwoty wpłaconej za czesne na uczelni.
4) opłaty za udział w szkoleniach, seminariach i konferencji szkoleniowych na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły lub przedszkola 100% faktycznie poniesionej opłaty oraz zwrot kosztów podróży.
5) opłaty związane z organizacją szkoleń rad pedagogicznych, organizacją doradztwa metodycznego oraz przygotowywaniem materiałów szkoleniowych i informacyjnych 100% faktycznie poniesionych.
§ 6. 1. Przed uruchomieniem wydatkowania powyższych środków dyrektorzy szkół dostarczą organowi prowadzącemu wykaz nauczycieli, którzy będą objęci dofinansowaniem w danym roku szkolnym, formami dokształcania określonymi § 1 pkt 3.
2. Dyrektorzy szkół zapoznają rady pedagogiczne z treścią niniejszego regulaminu oraz z wykazem osób, które planowane są do objęcia dofinansowaniem na dany rok szkolny.


Załącznik Nr 1 Regulaminu
w sprawie przyznawania środków
na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli

Wniosek

o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli
1. Imię nazwisko ......................................................................................................
2. Nazwa i adres szkoły...............................................................................................
3. Aktualny poziom wykształcenia (pełna nazwa uczelni - ukończony kierunek)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Nauczany przedmiot(y)
..........................................................................................................................................................
5. Staż pracy na stanowisku nauczyciela ogółem ....................
w tym w obecnej szkole ...................
6. Informacja o rozpoczętej lub kontynuowanej formie doskonalenia zawodowego:
a) pełna nazwa i adres zakładu kształcenia
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
b) forma doskonalenia zawodowego (w przypadku studiów należy podać kierunek i rodzaj studiów: magisterskie, magisterskie uzupełniające, podyplomowe)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
c) liczba semestrów ogółem .........................................
d) koszt semestru ........................................................
e) kwalifikacje uzyskane po zakończeniu doskonalenia zawodowego
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7. Uzasadnienie wniosku
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................


infoRgrafikaZałączniki:
1. ..........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................

Oświadczenie nauczyciela:

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(am) się z "Regulaminem przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół...".W przypadku określonym w § 3 ust. 4 ww. Regulaminu, zobowiązuję się niezwłocznie zwrócić otrzymaną kwotę dofinansowania.

Ja niżej podpisany .............................................................................. - stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ś w i a d c z a m, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się we wniosku.


infoRgrafika
OPINIA DYREKTORA SZKOŁY - informacje dotyczące zatrudnienia; stanowisko, forma zatrudnienia (mianowanie, na czas nieokreślony, czas określony)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................


infoRgrafika


Informacja o przyznanym dofinansowaniu (wypełnia organ przyznający dofinansowanie)
1. Przyznano/ nie przyznano* dofinansowanie na ( wymienić formę doskonalenia zawodowego i podać zakład kształcenia )
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
kwocie .........................................na okres .......................................................................................

Uzasadnienie przyznania ( nie przyznania* dofinansowania (potwierdzenie zatrudnienia z uzasadnieniem potrzeb kadrowych z zakresu studiowanego przez nauczyciela przedmiotu i zwrócenie uwagi na warunki materialne)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Podpisy komisji:
1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
4. ..................................
5. ..................................
6. ..................................
7. ..................................
8. ..................................


* niewłaściwe skreślić
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe