reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/228/2010 Rady Gminy Księżpol

z dnia 19 lutego 2010r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma terenie Gminy Księżpol


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wymagania i obowiązki jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1) Posiadać środki techniczne do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości a w szczególności:
a) specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania i transportu odpadów komunalnych, także zbieranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji od wszystkich mieszkańców Gminy Księżpol oraz jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy zapewniając ciągłość świadczonych usług.
b) kontenery przystosowane do odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu budowlanego,
c) pojazd przystosowany do odbioru odpadów niebezpiecznych ,
d) pojazdy powinny być wyposażone w narzędzie służące do uprzątania rozsypanych w trakcie załadunku odpadów,
2) Wymagania dotyczące pojemników i worków:
a) zapewnienie przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Księżpol zwany dalej "Regulaminem" i podpisanej z nim umowie, ilości pojemników odpowiadających wymaganym normom technicznym i worków w podziale według przeznaczenia
b) zapewnienie przez przedsiębiorcę, by dostarczone właścicielowi nieruchomości pojemniki i worki były trwale oznakowane znakami identyfikacyjnymi firmy i odpowiadały odpowiedniej kolorystyce
3) Wymagania dotyczące bazy transportowej:
- dysponowanie przez przedsiębiorcę bazą transportową dla posiadanych pojazdów specjalistycznych. W przypadku braku własnej bazy transportowej lub specjalistycznych pojazdów technicznych niezbędnych do realizacji usług, jest on zobowiązany do zapewnienia dysponowania nimi.
4) Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
a) odbieranie odpadów komunalnych z częstotliwością określoną w Regulaminie lub uzgodnioną indywidualnie z właścicielami nieruchomości, zabezpieczającą utrzymanie należytego stanu sanitarnego nieruchomości,
b) mycie i odkażanie specjalistycznych pojazdów i środków transportu po zakończeniu każdego dnia ich użytkowania,
c) dokonywanie transportu odpadów w zbiornikach zamkniętych, opróżnianych mechanicznie, w sposób nie zagrażający osobom trzecim lub otoczeniu,
5) Miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
a) miejscami unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych są miejsca wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
b) dokonywania odzysku poszczególnych rodzajów odpadów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ilościowymi zapisanymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporty nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości winien spełniać następujące warunki:
1) Posiadać homologowany pojazd asenizacyjny spełniający wymagania techniczne określone przepisami odrębnymi,
2) Dysponować nieruchomością z przeznaczeniem na bazę techniczną wyposażoną w miejsca postojowe z punktem napraw oraz miejsce do mycia pojazdów. W przypadku braku własnej bazy transportowej lub specjalistycznych pojazdów technicznych niezbędnych do realizacji usług, jest on zobowiązany do zapewnienia dysponowania nimi.
3) Udokumentować wprowadzanie nieczystości ciekłych do wybranej stacji zlewnej umową zawartą z jej właścicielem.
§ 4. Każdy środek transportu używany przez przedsiębiorcę do świadczenia usług musi być oznakowany z podaniem nazwy przedsiębiorcy, adresu siedziby oraz numeru telefonu.
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia, winien posiadać możliwości do zawarcia umowy o korzystanie z jego usług z każdym właścicielem nieruchomości na terenie Gminy Księżpol, który zwróci się do niego o zawarcie takiej umowy.
§ 6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dysponowania środkami technicznymi umożliwiającymi przekazanie organowi gminy, drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Księżpol.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Ksiądz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama