Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/173/10 Rady Gminy Tereszpol

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Tekst pierwotny

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru: W = (x1 + x2 + … xn) : [ ( x1 : y1 ) + ( x2 : y2 ) + ... (xn : yn) ] gdzie: x1 ,x2 …xn. - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, y1, y2 …yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ww. ustawy . 2. Wymiar, o którym mowa w pkt. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej od 0,5 godziny przyjmuje się za pełną godzinę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie od 1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sitarz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe