Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/222/2010 Rady Gminy Tomaszów Lubelski

z dnia 24 lutego 2010r.

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic obwodów prowadzonych przez Gminę Tomaszów Lubelski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 14a i 17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) RADA GMINY uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się sieć szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjów oraz granice obwodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/78/2004 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic obwodów prowadzonych przez Gminę Tomaszów Lubelski.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kostrubiec
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/222/2010
Rady Gminy Tomaszów Lubelski
z dnia 24 lutego 2010 r.
Plan sieci publicznych szkół podstawowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Tomaszów Lubelski
Nazwa szkoły- siedziba - telefon Granice obwodu Filie, punkty filialne, stopień organizacyjny Uwagi
Szkoła Podstawowa JustynówkaTel. (84) 666 46 77 Justynówka, Górno,1 Przecinki Oddział przedszkolny 6 klas
Szkoła Podstawowa JezierniaTel. (84) 665 09 78 Jeziernia,Łaszczówka-Kolonia,2/3 Rabinówki Oddział przedszkolny 6 klas
Szkoła Podstawowa ŁaszczówkaTel. (84) 665 80 81 Łaszczówka,Ruda Wołoska Oddział przedszkolny 6 klas oraz Filia Ruda Wołoska - 3 klasy
Szkoła Podstawowa Majdan GórnyTel. (84) 666 42 29 Majdan Górny,Chorążanka Oddział przedszkolny 6 klas
Szkoła Podstawowa PrzeorskTel. (84) 666 25 25 Przeorsk,Ruda Żelazna Oddział przedszkolny 6 klas
Szkoła Podstawowa PasiekiTel.(84) 666 89 95 Pasieki,1/3 Rabinówki Oddział przedszkolny 6 klas
Szkoła Podstawowa PodhorceTel. (84) 666 46 22 Podhorce, Klekacz,Nowa Wieś,1 Przecinki Oddział przedszkolny 6 klas
Szkoła PodstawowaTypin Tel.(84) 666 46 25 Typin Oddział przedszkolny 6 klas
Szkoła Podstawowa SabaudiaTel. (84) 664 62 16 Sabaudia, Majdanek, Dąbrowa Tomaszowska,Wieprzowe Jezioro Oddział przedszkolny 6 klas
Szkoła Podstawowa SzarowolaTel. (84) 647 21 68 Szarowola, Zamiany, Rogóźno, Rogoźno-Kolonia Oddział przedszkolny 6 klas
Szkoła Podstawowa Ulów Tel. (84) 665 62 21 Ulów Oddział przedszkolny 6 klas
Szkoła Podstawowa RogóźnoTel. (84) 664 36 30 Rogóźno, Rogoźno-Kolonia Oddział przedszkolny 3 klasy
Publiczne Gimnazjum ŁaszczówkaTel. (84) 665 80 81 Łaszczówka, Ruda Wołoska, Przeorsk, Ruda Żelazna 3 klasy
Publiczne Gimnazjum Majdan GórnyTel. (84) 666 42 29 Majdan Górny,Chorążanka 3 klasy
Publiczne Gimnazjum PodhorceTel. (84) 666 46 22 Podhorce, Typin, 1 Justynówka, Przecinka, Klekacz, Nowa Wieś 3 klasy
Publiczne Gimnazjum SabaudiaTel. (84) 664 62 16 Sabaudia, Majdanek, Dąbrowa Tomaszowska, Wieprzowe Jezioro, Górno, 1 Justynówki 3 klasy
Publiczne Gimnazjum SzarowolaTel. (84) 647 21 68 Szarowola, Zamiany 3 klasy
Sieć publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych zorganizowana jest w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom pełnienie obowiązku szkolnego.
W przypadku gdy droga dziecka sześcioletniego i uczniów klas I - IV z domu do szkoły przekracza 3 km, a w przypadku uczniów klas V i VI oraz uczniów gimnazjów droga z domu do szkoły przekracza 4 km Gmina Tomaszów Lubelski zapewnia zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe