Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/252/2010 Rady Gminy Werbkowice

z dnia 15 lutego 2010r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 , poz. 2008 z późn. zm) Rada Gminy Werbkowice uchwala:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania i transportu odpadów komunalnych.
2. Posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji.
3. Posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.
4. lość środków transportu winna zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę określonej we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Werbkowice.
5. Udokumentować prawo dysponowania samochodami poprzez przedstawienie, umowy najmu, dzierżawy oraz dowodów rejestracyjnych wraz z ważnymi badaniami technicznymi.
6. Pojemniki wprowadzane przez przedsiębiorcę mają odpowiadać kolorystyce pojemników przyjętej w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gm. Werbkowice.
7. Pojemniki wprowadzone przez przedsiębiorcę mają być oznakowane czytelnie umożliwiające identyfikacje przedsiębiorcy świadczonego usługi odbioru odpadów nazwa firmy, numer tel).
8. Przedsiębiorca odbierający niesegregowane odpady zobowiązany jest do odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych selektywnie zbieranych takich jak: wielkogabarytowych, niebezpiecznych, elektronicznych, elektrycznych, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów i innych odpadów komunalnych.
9. Przedsiębiorca ma obowiązek dezynfekcji środków transportu i kontenerów po każdorazowym transporcie odpadów.
10. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczać masę odbieranych odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko z uwzględnieniem możliwości realizacji tego ograniczenia w przypadku odpadów komunalnych oraz z uwzględnieniem możliwości realizacji tego ograniczenia w przypadku odpadów zielonych w uzgodnieniu z właścicielem.
11. Przedsiębiorca winien udokumentować gotowość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych, przez Gminny Zakład Komunalny w Mirczu (wskazany w wojewódzkim planie gospodarki odpadami ZZO Mircze-Rogóźno) lub Składowisko Odpadów w Hrubieszowie.
12. Przedsiębiorca winien udokumentować gotowość odbioru odpadów innych niż wymienione w §1 pkt 10 niniejszej uchwały przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać specjalistyczny sprzęt tz. pojazd asenizacyjny o poj. od 2-10 m3, posiadający możliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 10m, zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz sanitarno- porządkowymi określonymi w przepisach prawa.
2. Ilość pojazdów winna zapewnić nieprzerwana obsługę określonej we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców.
3. Udokumentować prawo dysponowania samochodami poprzez przedstawienie, umowy najmu, dzierżawy oraz dowodów rejestracyjnych wraz z ważnymi badaniami technicznymi.
4. Oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiając identyfikacje przedsiębiorący /nazwa firmy, telefon/.
5. Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów lub przedstawić umowę z firmą świadcząca usługi w tym zakresie.
6. Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru ścieków przez stacje zlewną /umowa na odbiór nieczystości/.
§ 3. Wymagania zawarte w tej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 8.02.2007r w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wiater
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe