Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/162/2010 Rady Gminy Wohyń

z dnia 17 lutego 2010r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 14a ust. 1, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określa granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
1) Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu
a) Szkoła Podstawowa w Wohyniu, ul. Piłsudskiego 25, 21-310 Wohyń - w skład obwodu wchodzą miejscowości: Wohyń i Planta,
b) Gimnazjum w Wohyniu, ul. Piłsudskiego 25, 21-310 Wohyń - w skład obwodu wchodzą miejscowości: Wohyń, Planta, Bezwola, Lisiowólka, Bojanówka, Zbulitów Mały, Ostrówki, Ossowa;
2) Zespól Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli
a) Szkoła Podstawowa w Suchowoli 133, 21-310 Wohyń - w skład obwodu wchodzą miejscowości: Suchowola, Kolonia Suchowola, Wólka Zdunkówka, Kuraszew, Świerże, Branica Suchowolska, Branica Kolonia;
b) Gimnazjum w Suchowoli 133, 21-310 Wohyń - w skład obwodu wchodzą miejscowości: Suchowola, Kolonia Suchowola, Wólka Zdunkówka, Kuraszew, Świerże, Branica Suchowolska, Branica Kolonia;
3) Szkoła Podstawowa w Bezwoli, ul. Grabówka 1, 21-310 Wohyń - w skład obwodu wchodzi miejscowość Bezwola;
4) Szkoła Podstawowa w Lisiowólce 74a, 21-310 Wohyń - w skład obwodu wchodzą miejscowości: Lisiowólka, Bojanówka, Zbulitów Mały;
5) Szkoła Podstawowa w Ossowie 91a, 21-310 Wohyń - w skład obwodu wchodzą miejscowości: Ossowa;
6) Szkoła Podstawowa w Ostrówkach 66b, 21-310 Wohyń - w skład obwodu wchodzi miejscowość Ostrówki
§ 2. Ustala się sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
1) Przedszkole w Wohyniu, ul. Piłsudskiego 25, 21-310 Wohyń;
2) Przedszkole w Suchowoli 133, 21-310 Wohyń;
3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wohyniu, ul. Piłsudskiego 25, 21-310 Wohyń;
4) Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Suchowoli 133, 21-310 Wohyń;
5) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bezwoli, ul. Grabówka 1, 21-310 Wohyń;
6) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lisiowólce 74a, 21-310 Wohyń;
7) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ossowie 91a, 21-310 Wohyń;
8) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Ostrówkach 66b, 21-310 Wohyń;
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/33/99 Rady Gminy Wohyń z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 1999 r. Nr 37 poz. 505).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczacy Rady

mgr Roman Domański
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe