Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr 2/10 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej

z dnia 24 marca 2010r.

w sprawie skargi wyborców z terenu miasta Radzyń Podlaski

Tekst pierwotny

Po rozpoznaniu skargi wniesionej w dniu 19 marca 2010 r. do Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej na podstawie art. 12 ust. 4, art. 30 ust. 1, 3 i 4, art. 92 i art. 93 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2001 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.1 ) , zwanej dalej Ustawą, stanowi się, co następuje :
§ 1. Uchylam uchwałę Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr XLI/243/10 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych miasta Radzyń Podlaski.
§ 2. Uchylam uchwałę Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr XLI/244/10 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmiany obwodów wyborczych miasta Radzyń Podlaski.
§ 3. Niniejsze postanowienie podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Radzyń Podlaski.
§ 4. Od postanowienia w zakresie § 1, Radzie Miasta Radzyń Podlaski i wnoszącym skargę przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej, w terminie 5 dni od daty jego doręczenia.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy

Waldemar Bańka
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218 poz. 1592 z 2007 r Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe