| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/210/10 Rady Gminy Strzyżewice

z dnia 8 kwietnia 2010r.

w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 50 art. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2009 r.Nr 175 poz.1362 z późn. zmianami) Rada Gminy ustala co następuje:

§ 1.

Pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi udziela się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego albo kuratora.

§ 2.

Podstawą przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych jest zaświadczenie lekarza rodzinnego lub specjalisty stwierdzającego potrzebę sprawowania opieki przez osobę drugą.

§ 3.

Nie ponoszą odpłatności osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty wynikającej z kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

§ 4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1. długotrwała choroba powodująca wzrost kosztów utrzymania potwierdzona dokumentacją medyczną

2. nieracjonalne gospodarowanie środkami finansowymi z powodu choroby psychicznej

3. zdarzenie losowe

4. inne uzasadnione przyczyny, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w części lub w całości stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy osoba może na swój wniosek, na wniosek upoważnionego członka rodziny lub pracownika socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych.

§ 5.

Ustala się następującą miesięczną tabelę odpłatności (przyjmując, że kwoty w § 3 stanowią 100%), różnicując jej wysokość od osiąganych dochodów przez osobę zainteresowaną.

Dochody rodziny lub osoby

Odpłatność w rodzinie

Odpłatność osoby samotnie gospodarującej

powyżej 100% do 130%

10%

5%

powyżej 130% do 150%

20%

10%

powyżej 150% do 180%

30%

15%

powyżej 181% do 200%

40%

20%

powyżej 200% do 350%

50%

30%

powyżej 350% do 400%

100%

70%

powyżej 400%

100%

100%

§ 6.

Kwoty określone w § 5 podlegają waloryzacji w trybie określonym w art. 9 ustawy o pomocy społecznej.

§ 7.

Odpłatność za usługi dotyczy usług świadczonych w ramach stosunku pracy, pomocy sąsiedzkiej.

§ 8.

Koszt jednej godziny usługi ustala się sumując składniki i pochodne wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze za rok poprzedni i wynosi 8 zł. za godzinę.

§ 9.

Należności za świadczone usługi należy dokonać do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym została wykonana usługa.

§ 10.

Kwoty zwrotu należności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłacane będą przelewem na konto Urzędu Gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzyżewice.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Strzyżewice

Eugeniusz Markiewicz

1) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NK.II.0911/167/10 z dnia 13 maja 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »