REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1525

Uchwała nr XLVIII /226/2010 Rady Gminy Izbica

z dnia 2 lutego 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Izbica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2003r., Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy stanowi, co następuje:
Dział I. Ustalenia ogólne
Rozdział 1
Zasady ogólne
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbica" uchwalonym uchwałą Nr III/21/2002 Rady Gminy Izbica z dnia 30 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Izbica, zwany dalej "planem".
2. Plan obejmuje tereny w granicach działek nr ewid. 627, 630, 635, 629, 625, 626/1, 626/2, 624, 524, 621, 647 przeznaczone pod ośrodek sportowo-rekreacyjny.
3. Plan stanowią:
1) ustalenia planu - będące treścią niniejszej uchwały;
2) rysunek planu w skali 1:1000 - stanowiący załącznik graficzny Nr 1 niniejszej uchwały.
4. Ustalenia planu wyrażone są w formie:
1) ustaleń ogólnych - określających zakres stosunków normowanych niniejszym aktem, zawartych w Dziale I uchwały;
2) ustaleń szczegółowych - dotyczących przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu objętego planem, zawartych w Dziale II uchwały.
5. Rysunek planu określa przestrzenny zasięg obszarów funkcjonalnych wyodrębnionych liniami podziału uwidocznionymi graficznie oraz przestrzenny zasięg ograniczeń i uwarunkowań dla działalności inwestycyjnej, wynikającej z ustaleń planu.
6. Dla każdego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują ustalenia ogólne, ustalenia szczegółowe i rysunek planu.
§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu terenów w miejscowości Izbica;
2) załącznik Nr 3 - zawierający rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Izbica , inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej uchwały;
2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, przedstawiony na mapie zasadniczej w skali 1:1 000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy prawne, aktualne w czasie wykonywania niniejszej uchwały;
4) terenie - należy przez to rozumieć wyznaczone liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony ustaleniami planu;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną dla danego terenu linię, której nie może przekroczyć żaden element projektowanej zabudowy;
8) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć wszelkie budynki i budowle, które w całości lub części służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, z wykluczeniem przedsięwzięć określonych w przepisach odrębnych, mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi oraz przedsięwzięć, których uciążliwość przekracza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;
9) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
10) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną nieutwardzoną powierzchnię działki, pokrytą roślinnością naturalną lub urządzoną, stanowiącą powierzchnię biologicznie czynną.
2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ustalenie warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenów dla poszczególnych funkcji;
2) uzyskanie ładu przestrzennego i podniesienie estetyki krajobrazu przy uwzględnieniu zasad ochrony wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego;
3) umożliwienie działalności inwestycyjnej, przy minimalizacji konfliktów pomiędzy użytkownikami przestrzeni.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) linie zabudowy nieprzekraczalne;
3) granice stref ochrony lub uciążliwości wolne od zabudowy.
3. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany lub informacyjny.
Rozdział 2
Oznaczenia planu
§ 5. 1. Poszczególnym terenom wyznaczonym w planie liniami rozgraniczającymi przypisuje się określone przeznaczenie podstawowe, oznaczone graficznie na rysunku planu i oznaczone znakami literowymi, określającymi sposób użytkowania terenu: US - teren sportu i rekreacji zielenią towarzyszącą, UT - teren usług turystyki, WS - tereny wód powierzchniowych (stawy, rowy melioracyjne), MN/U - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, KS - teren komunikacji- parking, SN - sieć elektroenergetyczna średniego napięcia, nn - sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, E - elektroenergetyka, W - sieć wodociągowa, E - elektroenergetyka, Ks - sieć kanalizacji sanitarnej, KDW - teren dróg wewnętrznych.
2. Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia poszczególnych terenów z uwzględnieniem powyższych symboli literowych wraz z podziałem numerycznym zawarte są w Dziale II niniejszej uchwały. Przyjęte oznaczenia są adekwatne z treścią rysunku planu.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 6. 1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 , jedynie inwestowanie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem podstawowym (funkcją) terenów, oznaczonych na rysunku planu odrębnymi symbolami i wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi;
2) w poszczególnych terenach możliwa jest lokalizacja obiektów z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego pod warunkiem, że tereny o przeznaczeniu dopuszczalnym nie przekroczą 30% powierzchni terenów o przeznaczeniu podstawowym;
3) w poszczególnych terenach dopuszcza się lokalizację, w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem oraz zgodnie z przepisami odrębnymi, nie przedstawionych na rysunku planu obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetycznej, odociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej służących obsłudze obszaru planu;
4) wprowadza się zakaz realizacji wszelkich obiektów w strefach ochronnych i strefach uciążliwości;
5) przy projektowaniu obiektów budowlanych i zagospodarowaniu terenów inwestycji ustala się obowiązek kształtowania architektury w harmonii z tradycyjnym krajobrazem kulturowym gminy, przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego i wartości kulturowych;
6) wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomości ogrodzeniami z elementów betonowych; dopuszcza się ogrodzenia drewniane, murowane lub z siatki.
2. Ustala się następujące zasady sytuowania budynków i ogrodzeń:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy tej granicy, przy zachowaniu przepisów techniczno-budowlanych;
2) wprowadza się zakaz sytuowania ogrodzeń w granicach pasów drogowych;
3) obowiązuje nieprzekraczalna odległość linii zabudowy od dróg wewnętrznych zgodnie z rysunkiem planu;
4) obowiązuje nieprzekraczalna odległość linii zabudowy od projektowanego stawu - min. 6,0 m.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 7. 1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położony jest:
1) częściowo w granicach ostoi siedliskowej NATURA 2000 PLB060030; stosownie do przepisów art. 33.1.ustawy o ochronie przyrody w tym obszarze zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub
b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub
c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
2) w obrębie obszaru wskazanego do włączenia do Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ze zmianą nazwy na Tarnogórski Obszar Chronionego Krajobrazu; do czasu objęcia statusem ochronnym wprowadza się ochronę planistyczną polegająca na:
a) dbałości o harmonię użytkowania gospodarczego z wartościami przyrodniczo - krajobrazowymi,
b) zakazie lokalizowania inwestycji określonych w przepisach szczególnych, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w projektowanym Grabowiecko - Strzeleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, który obejmuje otulinę Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.
3. Gmina Izbica w całości leży w zasięgu projektowanego obszaru chronionego Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w granicach których wprowadza się zakazy:
1) wznoszenia obiektów budowlanych i wykonywania robót, które mogą powodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód;
2) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu.
4. Określa się tereny chronione przed hałasem zgodnie z przepisami odrębnymi, oznaczone na rysunku planu symbolami MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz U - tereny zabudowy usługowej (usługi turystyki), dla których obowiązuje standard akustyczny:
1) dopuszczalny poziom hałasu komunikacyjnego:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej - w porze dziennej 75 dB, w porze nocnej 67dB,
b) dla terenów zabudowy usługowej (usług turystyki) - w porze dziennej 65 dB, w porze nocnej 50 dB;
2) dopuszczalny poziom hałasu z pozostałych źródeł dla terenów zabudowy mieszkaniowej - w porze dziennej 67 dB, w porze nocnej 57dB.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 8. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego.
2. Obowiązuje ochrona przypadkowych znalezisk zabytków, nawarstwień kulturowych i stanowisk, archeologicznych, których odkrycie należy zgłaszać do właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Rozdział 6
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
§ 9. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie znajdują się tereny przestrzeni publicznej.
Rozdział 7
Zasady ochrony innych terenów i obiektów
§ 10. Plan określa zasięg obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, oznaczonych graficznie na rysunku planu, w obrębie których ustala się następujące zasady:
- lokalizacja obiektów i wykonywanie robót w tym obszarze możliwe jest po uzyskaniu decyzji dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zwalniającej z zakazów obowiązujących w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią (art. 83 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego u wojewody (art. 140 ust. 2 pkt 5 w/w ustawy).
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania gruntów i podziału nieruchomości
§ 11. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości.
Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 12. 1. Wprowadza się zakaz budowy nowych obiektów o przeznaczeniu innym, niż przewidziane w planie.
2. Na terenach przeznaczonych w planie do nowych funkcji dopuszcza się do czasu realizacji tych funkcji tymczasowe zagospodarowanie nieruchomości z przeznaczeniem pod uprawy rolne, trwałe użytki zielone oraz zieleń niską.
3. Na terenach przewidzianych do nowej funkcji , do czasu jej realizacji, obowiązuje ich udostępnienie dla wykonania dojazdów i uzbrojenia terenu w zakresie wynikającym z ustaleń planu.
Dział II. Ustalenia szczegółowe
§ 13. 1. Ustala się teren sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą oznaczony na rysunku planu symbolem 1.US, 2.US, 8.US.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się jako przeznaczenie podstawowe:
1) urządzenia sportu i rekreacji - boiska do piłki nożnej, boisko do siatkówki, kort tenisowy, obiekt zaplecza sanitarno-socjalnego;
2) hangar na kajaki;
3) zieleń urządzoną.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) obiekty małej architektury;
2) liniowe, punktowe i kubaturowe urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% powierzchni terenu;
2) wysokość zabudowy - jedna kondygnacja nadziemna;
3) geometria dachów - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci od 25 do 45o.
5. Ustala się następujące zasady dotyczące obsługi terenu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gminnego;
2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej;
3) odprowadzenie ścieków do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej; poziom pokrywy włazów studzienek kanalizacyjnych powinien być na rzędnej wyższej niż 184,60 m.n.p.m.Kr;
4) wywóz odpadów komunalnych na gminne składowisko odpadów;
5) zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody z systemów grzewczych indywidualnych;
6) odprowadzenie wód opadowych - do gruntu oraz cieków powierzchniowych.
6. Ustala się zasady obsługi terenu, o którym mowa w ust.1 w zakresie komunikacji:
- zjazd na działkę z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW.
7. Planowana funkcja, z uwagi na położenie części terenu w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią oznaczonego na rysunku planu, może być realizowana pod warunkiem:
1) zaprojektowania budynków bez podpiwniczenia o rzędnej poziomu parteru min. 185,00 m.n.p.m.Kr.;
2) opracowania koncepcji z wyliczeniem kubatury mas ziemnych oraz sporządzenia bilansu z określeniem rzędnych terenów podwyższanych;
3) uzgodnienia w/w koncepcji z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i na tej podstawie wystąpienia do Dyrektora o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów, o których mowa w art.83 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
§ 14. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW:
1) szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 4,5 m;
2) szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
3) jezdnia musi spełniać warunki bezpieczeństwa przeciw pożarowego;
4) dopuszcza się drogę bez wyodrębnienia jezdni i chodników.
2. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów budowlanych zgodnie z rysunkiem planu.
§ 15. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.WS ustala się jako przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych - staw rekreacyjny.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) urządzenia hydrotechniczne;
2) kładki i pomosty.
3. Na teren, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) obowiązuje nakaz użytkowania zgodnego z warunkami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym;
2) obowiązuje zakaz odprowadzenia ścieków do wód stojących.
4. Planowana funkcja, z uwagi na położenie terenu w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią oznaczonego na rysunku planu, może być realizowana pod warunkiem:
1) opracowania koncepcji sposobu nawadniania i opróżniania stawu z wyliczeniem kubatury mas ziemnych;
2) wykorzystania urobku ziemnego z wykopu stawu do podwyższenia terenu;
3) uzgodnienia w/w koncepcji z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i wystąpienia na tej podstawie do Dyrektora o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów, o których mowa w art.83 ust. 2 ustawy z dnia 18lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
§ 16. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 4.WS ustala się jako przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych - rowy melioracyjne.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) urządzenia hydrotechniczne;
2) przejścia piesze i przejazdy;
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) obowiązuje zakaz użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem podstawowym;
2) obowiązuje zakaz odprowadzenia ścieków;
3) wyznacza się pas o szerokości 4,0 m od granicy rowu melioracyjnego dla prowadzenie prac konserwacyjnych rowu, w którym obowiązuje zakaz sytuowania obiektów budowlanych.
§ 17. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.KS ustala się jako przeznaczenie podstawowe: teren parkingu samochodowego.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi obszaru.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe powinny mieć nawierzchni utwardzoną;
2) wody opadowe z terenu parkingu wymagają podczyszczenia przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub gruntu.
§ 18. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6.MN/U ustala się jako przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, niezbędne do obsługi obszaru.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu;
2) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej- maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne z zaleceniem drugiej kondygnacji w poddaszu użytkowym; wysokość budynków gospodarczych - jedna kondygnacja nadziemna;
3) geometria dachów -dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci 35 do 45o.
4. Ustala się następujące zasady dotyczące obsługi terenu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gminnego;
2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej;
3) odprowadzenie ścieków do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej;
4) wywóz odpadów komunalnych na gminne składowisko odpadów;
5) zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody z systemów grzewczych indywidualnych;
6) odprowadzenie wód opadowych - do gruntu oraz cieków powierzchniowych.
5. Ustala się zasady obsługi terenu, o którym mowa w ust.1 w zakresie komunikacji:
- zjazd na działkę z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW.
§ 19. 1. Ustala się teren usług turystyki z zielenią towarzyszącą oznaczony na rysunku planu symbolem 7.UT.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się jako przeznaczenie podstawowe:
1) domki campingowe - maksymalnie 12 obiektów;
2) obiekty małej architektury, altany;
3) zieleń towarzysząca zabudowie.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się: liniowe, punktowe i kubaturowe urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) domki campingowe należy posadowić na podwyższonym terenie lub palach o rzędnej podłogi powyżej 185,00 m.n.p.m.Kr.;
2) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% powierzchni terenu;
3) wysokość zabudowy - maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; druga kondygnacja w poddaszu użytkowym;
4) geometria dachów - dachy dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci do 60o z dopuszczeniem lukarn i naczółków;
5) obowiązująca nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi wewnętrznej - według rysunku planu.
5. Ustala się następujące zasady dotyczące obsługi terenu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego;
2) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej;
3) odprowadzenie ścieków do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej;
4) wywóz odpadów komunalnych na gminne składowisko odpadów;
5) zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody z systemów grzewczych indywidualnych;
6) odprowadzenie wód opadowych - do gruntu i cieków powierzchniowych.
6. Ustala się zasady obsługi terenu, o którym mowa w ust.1 w zakresie komunikacji:
- zjazd na teren z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW.
§ 20. 1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu, o którym mowa w § 13 ust.1 i § 19ust.1 w energię elektryczną:
1) utrzymuje się przebieg istniejących linii elektroenergetycznych SN i nn z możliwością ich rozbudowy, modernizacji i konserwacji;
2) dla zapewnienia bezpieczeństwa w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych napowietrznych wyznacza się strefę wolną od zabudowy w pasie wzdłuż linii odpowiednio o szerokości:
- od linii 15 kV - 15,0 m (po 7,5 m od osi linii),
- od linii nn (0,4 kV) - 6,4 m (po 3,2 m od osi linii) oraz sadzenia drzew w pasie pod liniami SN i nn o szerokości min.9,30 m.
3) utrzymuje się istniejącą stację transformatorową oznaczoną na planie symbolem E;
4) dopuszcza się możliwość przebudowy lub skablowania linii napowietrznych SN i nn za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
5) z uwagi na skrzyżowanie z terenem o symbolu US oraz zbliżenie do terenu o symbolu WS należy przystosować istniejącą linię elektroenergetyczną do nowych warunków (obostrzenie, uziemienie) na koszt inwestora.
2. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu, o którym mowa w §13ust.1 w infrastrukturę techniczną:
1) utrzymuje się przebieg istniejących sieci uzbrojenia terenu z możliwością ich rozbudowy, przebudowy, i konserwacji oraz budowę nowych sieci uzbrojenia terenu;
2) wprowadza się zakaz sadzenia drzew i roślinności o rozbudowanych systemach korzeniowych w miejscach przebiegu sieci infrastruktury technicznej.
Dział III. Przepisy końcowe
§ 21. Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości: 5 % wzrostu wartości (słownie: pięć procent)
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Suszek
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII /226/2010
Rady Gminy Izbica
z dnia 2 lutego 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Rysunek planu w skali 1:1000
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII /226/2010
Rady Gminy Izbica
z dnia 2 lutego 2010 r.
Rozstrzygniecie w sprawie rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Izbica
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz stanowiska Wójta Gminy Izbica z dnia 5 stycznia 2010 roku o braku uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Izbica w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu stwierdza się, iż odstępuje się od rozstrzygnięcia.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Suszek
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII /226/2010
Rady Gminy Izbica
z dnia 2 lutego 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Izbica, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) stwierdza się, iż realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Izbica nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz określenia zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Suszek
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA