REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1538

Uchwała nr 73/ 2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. art. 86. i 91. ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. art. 11. ust. 1. pkt 4. i 18. ust. 1. pkt 1. ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

p o s t a n a w i a :

stwierdza się nieważność § 11 ust. 3 uchwały nr LVII/376/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z uwagi na jego sprzeczność z treścią art.art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 ze zm.).

U Z A S A D N I E N I E

Doręczoną organowi nadzoru 6 kwietnia br. uchwałą Rada Miejska w Zwierzyńcu ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, wypełniając tym samym delegację zawartą w art.art. 80. ust. 4. i 90. ust. 4. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 ze zm.). Zasadnicza jej treść jest zgodna z prawem. Jednak w ocenie Kolegium Izby przepis § 11. ust. 3. uchwały wykracza poza zakres delegacji ustawowej, narusza zatem w istotny sposób przywołane wyżej przepisy ustawy o systemie oświaty. Kwestionowany przepis ma następującą treść: "3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości innego rodzaju, niż określone w ust. 1, Burmistrz Zwierzyńca kieruje do jednostki kontrolowanej wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia działalności objętej kontrolą". Z racji odwołania do wcześniejszej jednostki redakcyjnej tego paragrafu (ust. 1) należy wyjaśnić, że mowa jest w nim o "... nieprawidłowościach mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce...", których stwierdzenie obliguje burmistrza do skierowania wezwania do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji. Z porównania przytoczonych fragmentów uchwały można zasadnie przyjąć, że zapis ust. 3. odnosi się do takich ewentualnych nieprawidłowości w działalności kontrolowanej jednostki, które nie mają wpływu na prawo do otrzymania dotacji lub określenia jej wysokości. W razie ich stwierdzenia burmistrz kieruje wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia działalności objętej kontrolą. Zatem w myśl omawianej tu regulacji, gminie przysługuje ogólna kompetencja do kontrolowania podmiotów otrzymujących z jej budżetu dotacje oświatowe wyrażająca się w uprawnieniu nie tylko do oceny tych sfer ich działalności, które bezpośrednio dotyczą podstaw do uzyskania dotacji oraz dokonanego ich rozliczenia, ale również innych, które takich bezpośrednich powiązań nie wykazują. Tak szerokiego zakresu kontroli nie da się jednak uzasadnić treścią obowiązującego prawa. Przede wszystkim należy podkreślić, że celem czynności kontrolnych nie jest ocena działalności podmiotu dotowanego, lecz jedynie prawidłowość wykorzystania przez niego przyznanej mu dotacji. Wyraźne dyspozycje w tym zakresie określone są w art. 80. ust. 3e i w art. 90. ust. 3e ustawy o systemie oświaty. Zawierają je również powołane w sentencji przepisy delegacyjne, stanowiące o obowiązku uregulowania przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego m.in. trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Jedynie w tym więc obszarze (prawidłowości wykorzystania dotacji) powinna być prowadzona działalność kontrolna. Jej ustalenia mają bowiem służyć ocenie legalności wykorzystania dotacji i być podstawą do ewentualnych dalszych czynności, które należy podjąć w razie stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie.

Tych ogólnych uprawnień kontrolnych nie da się również uzasadnić treścią przepisów ustrojowych. Podmioty prowadzące działalność oświatową w formie szkół (przedszkoli, placówek), do których adresowana jest uchwała, nie pozostają w żadnej podległości organizacyjnej w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego, co wynika z treści art. 80. ust. 1. ustawy o systemie oświaty, w zakresie dotyczącym szkół publicznych, i z art. 5. ust. 3. tej ustawy, w zakresie szkół niepublicznych. Jednostki te zatem nie mogą przypisywać sobie uprawnień kontrolnych wobec tych podmiotów w szerszym zakresie niż wynika to z wyraźnych dyspozycji ustawodawcy.

Już niejako na marginesie omawianej tu sprawy należy wskazać na konieczność skorygowania zapisu § 11 ust. 2 uchwały. Odwołuje się on do " wyjaśnienia, o którym mowa w § 9. ust. 4.". Zapewne chodzi o § 10. ust. 4.; wymienionej w odwołaniu jednostki redakcyjnej (§ 9. ust. 4.) uchwała nie zawiera.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Miejskiej prawo wniesienia - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały.

Otrzymują :

1) Rada Miejska w Zwierzyńcu,

2) Burmistrz Miasta Zwierzyniec.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA