Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/177/10 Rady Gminy Mełgiew

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mełgiew

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz art.92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.159 z późn.zm./ po rozpatrzeniu wniosku Wójta - Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się podział gminy na okręgi wyborcze do wyboru Rady Gminy Mełgiew, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/174/06 Rady Gminy Mełgiew z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy Mełgiew na okręgi wyborcze do Rady Gminy Mełgiew /Dz.Urz. Woj.Lub. Nr 139, poz. 230/.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty /tablica ogłoszeń/.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mełgiew.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Oleszek
Załącznik do uchwały Nr XXXII/177/10
Rady Gminy Mełgiew
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Nr okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego
(nazwa sołectwa)
Liczba radnych
1 Dominów, Żurawniki 2
2 Janowice, Janówek, Józefów 1
3 Krępiec, Krępiec II, Nowy Krępiec 3
4 Krzesimów I, Krzesimów II, Lubieniec, Piotrówek, Trzeszkowice 2
5 Jacków 1
6 Mełgiew, Mełgiew II, Trzeciaków 2
7 Minkowice, Minkowice Kolonia, Podzamcze 2
8 Franciszków 2Liczba mieszkańców gminy - 8605
Norma przedstawicielska - 574
Liczba radnych - 15
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe