Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/178/10 Rady Gminy Mełgiew

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie określenia zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"
§ 2. 1. Administratorem kompleksu sportowego jest Zespół Szkół w Mełgwi
2. Boiska są czynne przez cały tydzień i są dostępne w następujących godzinach:
1) boiska dostępne dla uczniów szkół i przedszkoli gm. Mełgiew w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00. Dzieci korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela, opiekuna grupy,
2) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: poniedziałek - piątek w godzinach 16:00 - 21:00, sobota - niedziela w godzinach 10:00 - 20:00, w dniach w których nie odbywają się zajęcia szkolne (ferie zimowe, przerwy świąteczne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 - 20:00) z wyjątkiem: 1 listopada, wigilia, pierwszy i drugi dzień Świat Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, pierwszy i drugi dzień Świat Wielkanocnych, inne dni zarządzone przez Administratora,
3) w wakacje letnie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 - 22:00.
3. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt. 2a ustala dyrektor Zespołu Szkół w Mełgwi.
4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w ust. 2 pkt. 2 koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
5. Godziny otwarcia kompleksu sportowego mogą ulec zmianie.
6. Harmonogram zajęć sportowych wywieszany jest na tablicy ogłoszeń.
7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zawiesić korzystanie z obiektu.
8. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
10. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
11. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
13. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu, pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.
14. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
15. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego:
1) obuwie typu halowego,
2) obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego,
16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, w szczególności: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
9) wprowadzania zwierząt,
10) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
11) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
17. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły;
18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu a w szczególności do uwag instruktora sportu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/168/10 Rady Gminy Mełgiew z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mełgiew.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Oleszek
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe