Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 18 Burmistrza Kazimierza Dolnego

z dnia 19 maja 2010r.

w sprawie wprowadzenia zakazów w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie gminy Kazimierz Dolny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z prowadzeniem na terenie gminy Kazimierz Dolny akcji powodziowej i wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia powodziowego rzeki Wisły zakazuje się:
- blokowania dróg dojazdowych do terenów objętych akcją powodziową, tj. dojazdu do wału przeciwpowodziowego, przepustów, śluz, dróg technologicznych wzdłuż wału.
- przebywania na terenie wałów przeciwpowodziowych i obszarów zagrożonych powodzią,
- podejmowania czynności utrudniających prowadzenia akcji powodziowej.
§ 2. Naruszenie zakazów określonych w § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w na tablicach ogłoszeń oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Burmistrz

Grzegorz Dunia
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe