Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 21 Burmistrza Kazimierza Dolnego

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie uchylenia zarządzenia porządkowego Nr 18 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazów w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie gminy Kazimierz Dolny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 3, w związku z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku ze zmniejszeniem się zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Kazimierz Dolny odwołuję z dniem 28 maja 2010r. od godz. 16.00 zakazy wprowadzone zarządzeniem porządkowym Nr 18 z dnia 19 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazów w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Kazimierz Dolny.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.
Burmistrz

Grzegorz Dunia
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe