| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/164/2010 Rady Gminy Łaziska

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łaziska lub jej jednostkom podległym, stosowania z urzędu wyżej wymienionych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania ulg


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Łaziska uchwala, co następuje:
§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności - należy przez to rozumieć należność pieniężną mającą charakter cywilnoprawny przypadającą Gminie Łaziska lub podległym jej jednostkom obejmującą należność główną wraz z należnymi odsetkami za zwłokę i innymi należnościami ubocznymi według stanu z dnia zawarcia umowy lub wydania jednostronnego oświadczenia woli, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty przez dłużnika odsetki za zwłokę i inne należności uboczne - sumę tych należności,
2) odsetkach za zwłokę - należy przez to rozumieć uboczne świadczenie pieniężne obliczone od należności głównej według ustawowej stopy procentowej przypadające Gminie Łaziska lub podległym jej jednostkom za czas opóźnienia w zapłacie należności głównej,
3) innych należnościach ubocznych - należy przez to rozumieć koszty sądowe, koszty egzekucyjne i inne koszty poniesione w celu dochodzenia należności głównej,
4) dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, które są zobowiązane na podstawie ustawy, czynności prawnej, orzeczenia sądu lub innego właściwego organu do zapłacenia Gminie Łaziska oraz podległym jej jednostkom należności,
5) organie uprawnionym - należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w § 7 uchwały, uprawniony do udzielania ulg na zasadach określonych w niniejszej uchwale,
6) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łaziska,
7) podległych jednostkach - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne utworzone przez Gminę Łaziska
§ 2. 1. Organ uprawniony, na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:
1) umorzyć należność w całości lub w części,
2) odroczyć termin spłaty całości lub części należności,
3) rozłożyć na raty płatność całości lub części należności.
2. Wniosek dłużnika o udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) dłużnika,
2) określenie ulgi, o jaką dłużnik wnosi,
3) wskazanie przesłanek uzasadniających ważny interes dłużnika lub interes publiczny,
4) opis aktualnej sytuacji materialnej dłużnika,
5) w przypadku wniosku o odroczenie terminu spłaty należności, bądź rozłożenia płatności należności na raty - propozycje w tym zakresie.
3. W przypadku, gdy wniosek dłużnika nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 organ uprawniony wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku w określonym terminie pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
4. Organ uprawniony w razie potrzeby wzywa dłużnika do dostarczenia w określonym terminie dokumentów potwierdzających okoliczności podane we wniosku.
§ 3. 1. Umorzenie należności, w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego do zapłaty tej należności zobowiązane są także inne osoby może nastąpić wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
2. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę oraz innych należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.
3. W razie umorzenia części należności organ uprawniony zobowiązany jest określić termin zapłaty pozostałej części należności nie objętej umorzeniem. Gdy dłużnik nie ureguluje należności w określonym przez organ uprawniony terminie zastosowanie ma ust. 7 lub 8.
4. W przypadku odroczenia terminu spłaty należności, bądź rozłożenia płatności należności na raty nowym terminem zapłaty należności jest dzień, w którym zgodnie z umową powinna nastąpić zapłata odroczonej należności albo poszczególnych rat, na jakie została rozłożona należność.
5. Od należności, w których spłacaniu udzielono dłużnikowi ulgi nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia, w którym powinna nastąpić zapłata należności.
6. Jeżeli dłużnik, zgodnie z umową, nie dokonał zapłaty należności w odroczonym terminie albo nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna, a terminem płatności staje się pierwotny termin zapłaty należności i od tego dnia naliczane są odsetki za zwłokę.
7. W przypadku, gdy dłużnik nie wykonuje postanowień zawartej umowy w przedmiocie udzielania ulgi organ uprawniony ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
8. Organ uprawniony, który wydał jednostronne oświadczenie woli w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie należności może uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli, zgodnie z art. 84-88 kodeksu cywilnego.
§ 4. Udzielenie ulgi w spłacie należności następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego w drodze:
1) w przypadku odroczenia terminu spłaty należności lub rozłożenia jej na raty - umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem, a organem uprawnionym,
2) w przypadku umorzenia należności - jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez uprawniony organ.
§ 5. 1. Należności mogą być z urzędu umarzane, albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w następujących przypadkach:
1) jeżeli osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł.,
2) jeżeli osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 1)-3) jednostronne oświadczenie woli uprawnionego organu o udzieleniu ulgi pozostawia się w aktach sprawy.
§ 6. 1. W przypadku dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, w tym w sektorze produkcji rolnej, umorzenie należności, odroczenie terminu jej spłaty oraz rozłożenie płatności należności na raty stanowi pomoc publiczną i udzielenie pomocy w tych formach jest dopuszczalne w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą spełniającego wymogi wynikające z § 2 ust. 2 uchwały.
2. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą, w tym w sektorze produkcji rolnej, który ubiega się o pomoc publiczną de minimis oraz, który korzysta z pomocy publicznej de minimis na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest przedstawić organowi uprawnionemu:
1) zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych uwzględniając rok, w którym dłużnik ubiega się o pomoc publiczną, albo - w przypadku, gdy organowi uprawnionemu zostały przedłożone przez dłużnika wyżej wymienione zaświadczenia w innych postępowaniach o udzielenie pomocy de minimis - oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej otrzymanej w wyżej wymienionym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w trzyletnim okresie,
2) informacji o podmiocie ubiegającym się o udzielenie pomocy de minimis, o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, o jego sytuacji ekonomicznej i informacji o każdej innej niż de minimis pomocy publicznej zawierającej dane dotyczące wielkości i przeznaczenia tej pomocy (uzyskanej nie tylko w okresie trzyletnim) dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały przekazanych na formularzu według wzoru określonego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
3) w przypadku udzielenia pomocy publicznej dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004 r.) - dokumenty pozwalające na ocenę faktu znajdowania się dłużnika w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wyżej wymienionych Wytycznych (np. bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informacji o posiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych).
3. Szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy publicznej dla dłużników prowadzących działalność gospodarczą, w tym w sektorze produkcji rolnej, określają przepisy rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.) oraz rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337/35 z 21 grudnia 2007 r.).
§ 7. 1. Organem uprawnionym do umarzania należności, odraczania terminu jej spłaty oraz rozkładania płatności należności na raty jest:
1) Wójt Gminy,
2) kierownik podległej jednostki, jeżeli wartość należności objętej umorzeniem, odroczeniem bądź rozłożeniem na raty nie przekracza kwoty 500,00 zł.
2. Przy ustaleniu wartości należności objętej umorzeniem, odroczeniem bądź rozłożeniem na raty, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 bierze się pod uwagę należność główną (bez odsetek za zwłokę i innych należności ubocznych). Należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie podlegają kumulacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.
§ 9. Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Gminy Łaziska z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Łaziska oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łaziska

mgr inż. Henryk Kołodziejczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »