| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Hrubieszów

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hrubieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie, Rada Gminy Hrubieszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hrubieszów", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwala nr XXV/153/2009 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hrubieszów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Fedorczuk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/213/2010
Rady Gminy Hrubieszów
z dnia 27 maja 2010 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hrubieszów dotyczące:

1)wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz odpadów z remontów,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2)rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3)częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4)maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5)innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;

6)obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7)wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,

8)wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów:

1)szkło białe i kolorowe;

2)papier i tektura;

3)tworzywa sztuczne;

4)złom.

§ 3. 1. Odpady niebezpieczne, w szczególności wyroby zawierające azbest należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem podmiotów uprawnionych w tym zakresie.

2. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i zużyte akumulatory, odpady budowlane i z remontów, nadwyżki mas ziemnych należy przekazywać do punktów odbioru tych odpadów.

§ 4. 1. Obowiązek oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinien być realizowany przez ich odgarnięcie i usunięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. W przypadku niemożności bezpośredniego uprzątnięcia lodu w sposób określony w ust. 1, należy podjąć działania mające na celu likwidację śliskości chodnika, poprzez posypanie odpowiednim materiałem.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych na terenach publicznych poza myjniami i warsztatami, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, jeżeli nie będzie to powodowało zanieczyszczeń wód i gleby.

3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby. Powstałe w związku z tym odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Odpady stałe powinny być gromadzone w pojemnikach, workach lub kontenerach przeznaczonych do tego celu.

2. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych powinny być dostosowane do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów, a ich minimalna pojemność wynosi 50 dm3.

3. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz zarządcy dróg wyposażają odpowiednio nieruchomości i ciągi piesze w pojemniki na odpady oraz zapewniają utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym i sanitarnym a ich otoczenia w czystości. Gęstość ustawienia tych pojemników ma zapewnić dogodne wyrzucanie odpadów przez osoby korzystające z nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego i ciągów pieszych dróg.

4. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą służyć do gromadzenia odpadów poprodukcyjnych, śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych oraz innych odpadów niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

§ 7. Odpady komunalne wielkogabarytowe mogą być okresowo gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1. Odpady komunalne są zbierane z nieruchomości zgodnie z umową zawartą z podmiotem uprawnionym jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Nieczystości ciekłe należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika.

3. Częstotliwość i terminy opróżniania pojemników na odpady stałe muszą zapobiegać ich przepełnianiu się lub procesom gnilnym zawartości.

4. Częstotliwość odbierania z nieruchomości pozostałych rodzajów odpadów (wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niebezpiecznych, z remontów) powinno odbywać się w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym.

5. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości informuje o tym podmiot uprawniony i ustala ich odbiór.

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 9. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów wynosi:

1. do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

2. do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

3. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 10. 1. Odpady komunalne, które nie mogą być poddane selektywnej zbiórce lub odzyskowi należy przekazywać na składowiska odpadów komunalnych za pośrednictwem podmiotów uprawnionych.

2. Odpady ulegające biodegradacji w miarę możliwości powinny być kompostowane lub przekazywane do punktu odbioru tych odpadów.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów odbioru tych odpadów lub przy zakupie nowego sprzętu do punktu sprzedaży.

4. Zużyte baterie i akumulatory należy zwracać do punktów ich zbierania.

5. Pojemniki, opakowania po środkach ochrony roślin należy zdawać w miejscu zakupu.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 11. Utrzymujący psy i koty są zobowiązani do:

1)prowadzenia psów na smyczy, a psy rasy uznawanej za agresywną lub mieszańców tej rasy, na smyczy z założonym kagańcem; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;

2)nie wprowadzania psów i kotów na tereny placów zabaw dla dzieci, piaskownic, obiektów sportowych, kąpielisk;

3)nie wprowadzania psów i kotów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, urzędów, zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, szkół i placówek kulturalno- oświatowych; zakaz nie dotyczy psów przewodników spełniających wymagania ujęte w odrębnych przepisach;

4)zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa;

5)usuwania pozostawionych przez psa lub kota zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 8.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 12. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem spełniania wymogów budowlanych, sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

2. Właściciel zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych lub rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rozdział 9.
Deratyzacja i terminy jej przeprowadzania

§ 13. 1. Nakłada się obowiązek deratyzacji na obszarach, na których występują:

1)budynki mieszkalne wielorodzinne,

2)zakłady żywienia zbiorowego,

3)zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego,

4)zakłady przemysłowe, handlowe, usługowe, magazyny,

5)zakłady nauczania i wychowania,

6)obiekty służby zdrowia,

7)urzędy i biura,

8)inne tereny na których wystąpił wzrost populacji gryzoni.

2. Deratyzację należy przeprowadzać według potrzeb, w przypadku licznego występowania gryzoni. Obowiązek deratyzacji spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 14. 1. Kontrolę wykonywania i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Hrubieszów za pośrednictwem uprawnionych osób.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »