Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Tereszpol

z dnia 26 lutego 2010r.

w sprawie zarzadzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm../, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm./, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ Rada Gminy Tereszpol uchwala, co następuje :
§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa tylko po godzinach pracy banku w Tereszpolu-Zaorendzie.
§ 2. Na inkasenta wyznacza się pracownika Panią Stanisławę Nieczaję - inspektora do spraw wymiaru podatków Urzędu Gminy Tereszpol.
§ 3. Wydłuża się termin płatności dla inkasentów do ostatniego dnia roboczego następnego tygodnia z tytułu opłat pobranych w danym tygodniu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sitarz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe