Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/187/2010 Rady Gminy Wohyń

z dnia 30 czerwca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wohyń na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92, art. 93 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Wohyń z dnia 21 czerwca 2010 r. - Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W związku z koniecznością zmiany liczby radnych wybieranych okręgach wyborczych łączy się dotychczasowy okręg Nr 8 z okręgiem Nr 9 w jeden okręg wyborczy.

2. Podział Gminy Wohyń po wprowadzeniu zmian przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę należy doręczyć Wojewodzie Lubelskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Białej Podlaskiej.

§ 3. Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/187/2010
Rady Gminy Wohyń
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PODZIAŁ GMINY WOHYŃ NA OKRĘGI WYBORCZE W WYBORACH DO RADY GMINY

Nr okręgu

Granice okręgu

liczba mandatów

1.

Sołectwo: Bezwola I

1

2.

Sołectwo: Bezwola II

1

3.

Sołectwa: Bojanówka, Lisiowólka

1

4.

Sołectwo: Ostrówki

2

5.

Sołectwo: Ossowa

1

6.

Sołectwa: Branica Kolonia, Branica Suchowolska

1

7.

Sołectwa: Kuraszew, Suchowola Kolonia, Suchowola Wieś, Świerże, Wólka Zdunkówka

3

8.

Sołectwa: Wohyń I, Wohyń II, Planta, Zbulitów Mały, Jednostka Wojskowa Bezwola

5

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe