Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVI/223/2010 Rady Gminy Chodel

z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Chodel Nr XXXIX/159/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków z terenu gminy Chodel

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)-Rada Gminy Chodel, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Chodel Nr XXXIX/159/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków z terenu gminy Chodel, wprowadza się następujące zmiany: Paragraf § 6 otrzymuje brzmienie: "1.Środki finansowe na dofinansowanie przedsięwzięć określonych w § 1 pkt. 1 pochodzić będą ze środków właściciela nieruchomości i pozyskanych pozabudżetowych, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 2.Sposób dofinansowania: 50 % kosztów demontażu, kosztów transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych podczas wymiany pokryć dachowych lub elewacji pochodzić będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Pozostałe 50 % kosztów demontażu transportu i utylizacji odpadów azbestowych pozostaje wydatkiem właściciela odpadów. 3.W przypadku otrzymania dotacji przez Gminę Chodel na przedsięwzięcia wymienione w § 1 pkt.2 oraz § 6 - pokrycie kosztów tych przedsięwzięć będzie się odbywać na zasadach uzgodnionych z podmiotem dotującym"
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodel.
Przewodniczący Rady Gminy

Roman Poleszak
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe