Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/453/10 Rady Miasta Puławy

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust. 1, 1a, 2a, 2b i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań przedszkoli i szkół niepublicznych w zakresie, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty a także tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

2. Udzielona dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkoli i szkół niepublicznych.

§ 2. 1. Do otrzymania z budżetu Miasta Puławy dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 uprawnione są niepubliczne placówki, o których mowa w art. 90 ust. 1ustawy o systemie oświaty, które zostały wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Puławy na zasadach określonych w artykule 82 ustawy o systemie oświaty.

2. Przedszkola i szkoły niepubliczne wymienione w ust. 1 otrzymują dotację z budżetu Miasta Puławy, jeżeli spełnią warunek, o którym mowa w art. 90 ust. 1a, 2a i 2b ustawy o systemie oświaty.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji z określeniem planowanej liczby wychowanków/ uczniów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta Puławy w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta Puławy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części ogólnej subwencji oświatowej otrzymywanej przez Miasto Puławy.

2. Niepubliczne szkoły podstawowe oraz gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Miasto Puławy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części ogólnej subwencji oświatowej otrzymywanej przez Miasto Puławy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części ogólnej subwencji oświatowej otrzymywanej przez Miasto Puławy.

3. Niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, które prowadza wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Puławy.

§ 4. 1. Do czasu uzyskania przez Miasto Puławy informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz informacji o wysokości wydatków, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, dotacja na jednego ucznia przekazywana jest w wysokości równej dotacji przypadającej na jednego wychowanka/ucznia w tej placówce w roku poprzednim.

2. Wyrównanie dotacji do wysokości, o której mowa w § 3, następuje nie później niż dwa miesiące następujące po miesiącu, w którym uzyskano informacje, o których mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1, przysługuje przedszkolu niepublicznemu lub szkole niepublicznej od 1 stycznia roku następującego po roku zgłoszenia planowanej liczby wychowanków/uczniów.

2. Termin i sposób przekazywania dotacji określa art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty.

§ 6. 1. Dotacja przysługuje na każdego wychowanka przedszkola niepublicznego lub ucznia szkoły niepublicznej.

2. Podstawą naliczenia wysokości dotacji są dane o liczbie wychowanków/uczniów zawarte w zgłoszeniu liczby wychowanków lub uczniów według stanu na pierwszy, roboczy dzień miesiąca, za który przekazywana jest 1/12 części dotacji.

3. W okresach ferii letnich (lipiec i sierpień) do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się liczbę wychowanków/uczniów jak w miesiącu czerwcu.

4. Osoba prowadząca przedszkole lub szkołę niepubliczną przekazuje organowi dotującemu zgłoszenie liczby wychowanków/uczniów nie później niż w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia, o którym mowa w ust. 2.

5. Wzór informacji o liczbie wychowanków/uczniów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Placówki niepubliczne, o których mowa w § 2 ust. 1 są zobowiązane złożyć organowi dotującemu sprawozdanie finansowo - opisowe z otrzymanej dotacji w następujących terminach:

1) sprawozdanie miesięczne do dnia 10 miesiąca, następującego po miesiącu, na który została udzielona dotacja,

2) sprawozdanie roczne do 10 stycznia każdego roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja.

2. Wzór sprawozdania o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Środki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane w ciągu roku w całości lub części podlegają zwrotowi na konto Miasta Puławy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku, na który udzielona została dotacja. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 naliczone zostaną odsetki w wysokości jak dla należności podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

4. Środki dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Miasta Puławy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższej okoliczności. Zwrotowi do budżetu podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

§ 8. 1. Prezydent Miasta Puławy może kontrolować prawidłowość wykorzystania przyznanych dotacji z budżetu Miasta Puławy.

2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia do kontroli, wydanego w formie pisemnej przez organ, o którym mowa w ust. 1.

3. Kontrola jest przeprowadzana przez pracowników właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej zwanych kontrolującymi.

4. Termin rozpoczęcia kontroli kontrolujący każdorazowo uzgadniają z kierownikiem kontrolowanej jednostki.

§ 9. 1. Kontrolę przeprowadza się w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji, a w szczególności w zakresie liczby uczniów stanowiących podstawę naliczania wysokości dotacji, terminów przekazywania danych do organu dotującego, terminów rozliczania się i składania sprawozdań a także sposobu dokumentowania i rozliczania przyznanej dotacji.

2. Kontrole przeprowadza się w oparciu o prowadzoną w przedszkolu lub szkole niepublicznej dokumentację organizacyjną, finansową oraz przebiegu nauczania.

§ 10. 1. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych dowodów, którymi są przede wszystkim wytworzone w przedszkolu lub szkole niepublicznej lub u osoby prowadzącej dokumenty a także pisemne wyjaśnienia i oświadczenia osób kontrolowanych oraz ewentualne wyniki oględzin i zeznania świadków.

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści przedstawionych w toku kontroli dokumentów, zgodności odpisów i wyciągów z oryginalnymi dokumentami oraz zestawień i obliczeń sporządzonych na potrzeby kontroli ich wiarygodność i prawdziwość potwierdza osoba prowadząca szkołę lub placówkę lub inna upoważniona przez nią osoba.

§ 11. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawiają w protokole kontroli, który podpisują kontrolujący i osoba prowadząca szkołę lub osoba przez nią upoważniona.

2. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

3. Jeżeli w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa, w protokole dokonuje się odpowiedniej adnotacji.

4. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie objętym kontrolą kontrolujący sporządza zalecenia pokontrolne w których zawiera się opis stwierdzonych nieprawidłowości i wnioski w sprawie ich usunięcia.

5. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną lub osoba przez nią upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń i zaleceń kontroli.

6. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych zawiadamia organ, o którym mowa w § 8 ust. 1 o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 13. Traci moc uchwała nr XXXII/304/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie gminy Miasto Puławy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Puławy

Waldemar Rejmak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/453/10
Rady Miasta Puławy
z dnia 25 marca 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/453/10
Rady Miasta Puławy
z dnia 25 marca 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/453/10
Rady Miasta Puławy
z dnia 25 marca 2010 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe