Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/457/10 Rady Miasta Puławy

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/295/08 Rady Miasta Puławy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Puławy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit. a ) i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/295/08 Rady Miasta Puławy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Puławy dokonuje się następujących zmian: 1. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się jednoosobową spółkę gminy Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp. z o. o. w Puławach oraz ustala jego prowizyjne wynagrodzenie w wysokości 95% pobranej opłaty targowej." 2. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Puławy

Waldemar Rejmak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/457/10
Rady Miasta Puławy
z dnia 25 marca 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/457/10
Rady Miasta Puławy
z dnia 25 marca 2010 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe