| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/247/2010 Rady Gminy Izbica

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:
Dział I. Ustalenia ogólne
Rozdział 1
Zasady ogólne
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbica" uchwalonym uchwałą Nr III/21/2002 Rady Gminy Izbica z dnia 30 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego w skali 1:1000, zwany dalej "planem".
2. Plan obejmuje teren udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Tarzymiechy" w granicach działek nr ewidencyjny. 3106,3107,3108,3109,3110 położonych w obrębie Izbica.
3. Plan stanowią:
1) ustalenia planu - będące treścią niniejszej uchwały;
2) rysunek planu w skali 1:1000 - stanowiący załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustalenia planu wyrażone są w formie:
1) ustaleń ogólnych - określających zakres stosunków normowanych niniejszym aktem;
2) ustaleń szczegółowych - określających przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu objętego planem, zawartych w Dziale II niniejszej uchwały.
5. Rysunek planu określa przestrzenny zasięg obszarów funkcjonalnych wyodrębnionych liniami podziału uwidocznionymi graficznie oraz przestrzenny zasięg ograniczeń i uwarunkowań dla działalności inwestycyjnej, wynikającej z ustaleń planu.
6. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują ustalenia ogólne, ustalenia szczegółowe i rysunek planu.
§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu terenów w miejscowości Izbica;
2) załącznik Nr 3 - zawierający rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Izbica , inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej uchwały;
2) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, przedstawiony na mapie zasadniczej w skali 1:1 000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy prawne, aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały;
4) terenie - należy przez to rozumieć wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania określonych ustaleniami planu;
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe terenu w sposób określony ustaleniami planu;
7) obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń stanowiącą jednostkę prawno-administracyjną wyznaczoną do prowadzenia działalności eksploatacyjnej kopaliny objętej koncesją;
8) terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanym oddziaływaniem eksploatacji górniczej.
2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 4. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ustalenie zasad zagospodarowania terenu złoża kruszywa naturalnego przy uwzględnieniu ochrony wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2) umożliwienie działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją górniczą.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) granice stref ochrony.
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany lub informacyjny.
Rozdział 2
Oznaczenia planu
§ 5. 1. Terenowi wyznaczonemu w planie liniami rozgraniczającymi przypisuje się określone przeznaczenie podstawowe, oznaczone na rysunku planu barwnym oznaczeniem graficznym i literowym określającym sposób użytkowania terenu: PG - teren złoża kruszywa naturalnego.
2. Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia terenu z uwzględnieniem powyższego symbolu literowego zawarte są w Dziale II niniejszej uchwały. Przyjęte oznaczenia są adekwatne z treścią rysunku planu.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 6. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 , jedynie inwestowanie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem podstawowym (funkcją) terenu, oznaczonego na rysunku planu odrębnym symbolem i wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń obsługi technicznej o charakterze obiektów tymczasowych;
3) dopuszcza się lokalizację, nie przedstawionych na rysunku planu, obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetycznej i komunikacyjnej służących obsłudze obszaru planu.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 7. 1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest:
1) w projektowanym Pawłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu; do czasu objęcia ochroną prawną wprowadza się ochronę planistyczną polegającą na dbałości o harmonię użytkowania gospodarczego z wartościami przyrodniczo-krajobrazowymi;
2) w strefie hydrodynamicznej rozdzielającej zbiorniki wód kredowych GZWP Nr 406 Niecka Lubelska (Lublin) i GZWP Nr 407 Niecka Lubelska (Chełm -Zamość), gdzie obowiązują zakazy:
a) wznoszenia obiektów budowlanych i wykonywania robót, które mogą powodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód;
b) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu.
2. Teren objęty planem położony jest w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 PLH060030 "Izbicki Przełom Wieprza" oraz w sąsiedztwie korytarza ekologicznego 65k Wieprz (ECONET PL); zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 8. 1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty i tereny chronione na mocy przepisów o ochronie dóbr kultury.
2. Obowiązuje ochrona przypadkowych znalezisk zabytków, nawarstwień kulturowych i stanowisk, archeologicznych, których odkrycie należy zgłaszać do właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
3. Na obszarze objętym planem nie występują dobra kultury współczesnej wymagające planistycznej ochrony prawnej.
Rozdział 6
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
§ 9. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie znajdują się tereny przestrzeni publicznej.
Rozdział 7
Zasady ochrony innych terenów i obiektów
§ 10. 1. W obrębie terenu objętego planem ustanowiony został decyzją Nr RO.751-3-2/09 Starosty Powiatu Krasnostawskiego z dnia 31.08 2009 r. obszar górniczy "Tarzymiechy", z zachowaniem pasa ochronnego (terenu górniczego) oznaczony na rysunku planu. Eksploatacja złoża odbywać się będzie systemem odkrywkowym wgłębnym zgodnie z warunkami określonymi w koncesji.
2. Teren objęty planem nie jest położony w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 82 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póżn. zm).
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania gruntów i podziału nieruchomości
§ 11. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości.
Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 12. Na obszarze przeznaczonym w planie do nowej funkcji dopuszcza się do czasu realizacji tej funkcji dotychczasowe zagospodarowanie terenu.
Dział II. Ustalenia szczegółowe
§ 13. 1. Ustala się teren złoża kruszywa naturalnego (piasku) - oznaczony na rysunku planu symbolem PG z ustanowionym obszarem górniczym oraz terenem górniczym.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) obiekty obsługi technicznej (pomieszczenia socjalne i sanitarne) o charakterze tymczasowym;
2) sieci i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej i komunikacji niezbędne do obsługi obszar planu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) eksploatacja kruszywa naturalnego - piasku w granicach ustanowionego obszaru górniczego na warunkach udzielonej koncesji;
2) zdejmowany sukcesywnie nadkład należy magazynować na tymczasowych hałdach, zlokalizowanych na obszarze górniczym;
3) obiekty obsługi technicznej, o których mowa w §2 ust. 1, mogą być przemieszczane w ramach obszaru górniczego wraz z postępem prac eksploatacyjnych;
4) po wyeksploatowaniu złoża obowiązuje rekultywacja w kierunku leśnym przy zachowaniu następujących warunków:
a) ustala się wykorzystanie dla celów rekultywacyjnych nakładu magazynowanego w obszarze górniczym do częściowego wypełnienia niecki wyrobiska,
b) dopuszcza się wykorzystanie do celów rekultywacyjnych gruntów spoza obszaru eksploatacji, pod warunkiem zachowania ich naturalnego układu litologicznego i spełnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Ustala się zasady obsługi terenu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej znajdującej się poza terenem opracowania; dopuszcza się usytuowanie stacji transformatorowej na terenie objętym planem po uzgodnieniu z właściwym dysponentem sieci i uzyskaniu warunków technicznych;
2) dostawa wody do celów socjalnych - beczkowozami;
3) odprowadzanie ścieków sanitarnych - do przenośnych ustępów z wywozem do oczyszczalni ścieków;
4) wywóz odpadów komunalnych na gminne składowisko odpadów,
5) parkowanie maszyn silnikowych i pojazdów samochodowych - na utwardzonym terenie.
5. Ustala się zasady obsługi terenu, o którym mowa w ust. 1 w zakresie komunikacji:
1) dojazd do wyrobiska i wywóz urobku odbywać się może wyłącznie drogą wewnętrzną (leżącą poza granicami opracowania) do drogi krajowej Nr 17 w rejonie Tarzymiechów;
2) podmiot gospodarczy (prowadzący roboty górnicze), zobowiązany jest do dostosowania tej drogi do obciążenia przez pojazdy z urobkiem oraz należytego jej utrzymania w okresie trwania robót.
Dział III. Ustalenia końcowe
§ 14. Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości: 10 % wzrostu wartości (słownie: dziesięć procent ).
§ 15. W obszarze objętym niniejszym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów do zalesienia w gminie Izbica uchwalony uchwałą Nr XXXIII/212/05 Rady Gminy Izbica z dnia 30 sierpnia 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2005 r. Nr 212, poz.3486).
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Suszek
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/247/2010
Rady Gminy Izbica
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LII/247/2010
Rady Gminy Izbica
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Rozstrzygniecie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego w skali 1:1000,
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz stanowiska Wójta Gminy Izbica z dnia 26 kwietnia 2010 roku o braku uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego obejmującego działki nr ewidencyjny: 3106,3107, 3108,3109,3110 położone w obrębie Izbica w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu stwierdza się, iż odstępuje się od rozstrzygnięcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Suszek
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII/247/2010
Rady Gminy Izbica
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego obejmującego teren granicach działek nr ewidencyjny 3106,3107,3108,3109,3110 położonych w obrębie Izbica, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) stwierdza się, iż realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego w obrębie Izbica nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz określenia zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Suszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »