reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/234/2010 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim

z dnia 8 lipca 2010r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radzyński

Na podstawie art.12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.. zm.), oraz art. 42 ust. 7, pkt 2, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli, Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim, uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radzyński, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem uwzględniającym obniżkę, określonym w poniższej tabeli:

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowywymiar zajęć

1

Dyrektor szkoły / zespołu// każdego typu, liczącej: 7 - 8 oddziałów,

8

1

9 - 16 oddziałów,

5

1

17 i więcej oddziałów

3

1

Wicedyrektor szkoły / zespołu /do 12 oddziałów na jednego wicedyrektora

7

1

powyżej 12 oddziałów na jednego wicedyrektora

4

2

Kierownik warsztatu szkolnego / szkolenia praktycznego / we wszystkich typach szkół

4

2

Zastępca kierownika warsztatu szkolnego

6

3

Kierownik internatu

12

4

Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

4

4

wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego ds. dydaktycznych

8

4

wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego ds. wychowania

12

5

Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

10

§ 2. Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 1 odnosi się także do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. 1. Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły/zespołu lub placówki, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko w szkole/zespole lub placówce całkowicie lub częściowo z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 1 uchwały.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek dyrektora szkoły lub placówki lub z inicjatywy Starosty Radzyńskiego, w szczególności, jeżeli:

1) warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań odpowiednio dyrektora, wicedyrektora lub innego nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole,

2) realizuje zadania zlecone przez organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na czas określony, nie dłuższy niż do końca danego roku szkolnego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/31/2007 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym wymiarze godzin oraz zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radzyński, (Dz.Urz. Woj Lubelskiego z 2007r. Nr 116, poz. 2290).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Wołosowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama