reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/235/2010 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim

z dnia 8 lipca 2010r.

w sprawie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z dziećmi, zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radzyniu Podlaskim i w szkołach prowadzonych przez Powiat Radzyński

Na podstawie art.12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.. zm.), oraz art. 42 ust. 7, pkt 3, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe zrzeszające nauczycieli, Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Łączenie różnych zajęć dydaktycznych (w tym praktycznych), wychowawczych i opiekuńczych, w ramach etatu przez nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin może mieć miejsce, w przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze godzin na jednym stanowisku.

2. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów obowiązkowych tygodniowych godzin w ramach jednego etatu nauczyciela ustala się odrębnie obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych według następującej zasady:

WE - wymiar etatu nauczyciela,

WE = a/A + b/B + ...

a, b (....)- liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem organizacyjnym, A,B, (....) - liczba godzin obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla poszczególnych stanowisk dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin (OW) zajęć nauczycieli stanowić będzie iloraz łącznej liczby przepracowanych godzin przez nauczyciela i wymiaru etatu tego nauczyciela

OW=a+b/WE

W przypadku, gdy uzyskany wynik ilości godzin obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć stanowić będzie liczbę nie należącą do liczb naturalnych, uzyskany obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zaokrągla się w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 i więcej zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

3. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum jak w ust. 2 są godzinami ponadwymiarowymi.

4. Tak obliczony obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin jest podstawą do ustalenia stawki za 1 godzinę ponadwymiarową zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Radzyński.

5. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć jednego typu, a ponadto realizuje zajęcia o innym pensum, stawkę za godzinę ponadwymiarową oblicza się na podstawie wymiaru godzin drugiego typu zajęć.

§ 2. 1. Obowiązkowy roczny wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym - 648 godzin.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów;

2) faktycznie zrealizowane godziny:

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i pisemnej części egzaminów semestralnych; licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć,

b) innych zajęć pedagogicznych realizowanych z uczniami przez pełnozatrudnionego nauczyciela w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu,

3) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów semestralnych,

4) czas pracy w zespołach nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminów maturalnych,

5) czas pracy w przedmiotowych zespołach egzaminacyjnych podczas części ustnej egzaminów maturalnych,

6) czas pracy podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

3. Każdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 2 pkt 1 i pkt 3, faktycznie realizowanych w niedziele i święta - liczy się za 2 godziny zajęć.

4. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

5. Zrealizowane w semestrze godziny zajęć wymienionych w ust. 2 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą:

1) Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy zatrudnieni w szkołach oraz w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym - 20 godzin,

2) Nauczyciele prowadzący inne specjalistyczne zajęcia z dziećmi (gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne itp.) - 18 godzin.

§ 4. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. traci moc uchwała Nr XIX/156/2005 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć w kształceniu zaocznym oraz obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z dziećmi, zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radzyniu Podlaskim i w szkołach prowadzonych przez Powiat Radzyński (Dz Urz. Woj Lubelskiego z 2005r. Nr 132, poz. 2419)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Wołosowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Górny

Radca prawny współpracujący z kancelarią prawną LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama