reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/217/10 Rady Gminy Hańsk

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/172/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. Rady Gminy Hańsk w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania dla dyrektorów i nauczycieli nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2006 r. Nr 149, poz. 2431).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXX/217/10
Rady Gminy Hańsk
z dnia 30 czerwca 2010 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPEKUŃCZEJ

Rozdział I.
Postanowienia wstępne

1. Regulamin reguluje kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hańsk.

Rozdział II.
Sposób podziału środków

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora Szkoły,

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.

Rozdział III.
Kryteria przyznawania nagród

1. Nagrody ze specjalnego funduszu mają charakter uznaniowy i mogą być przyznawane nauczycielowi oraz dyrektorowi za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, a ich przyznanie uzależnione jest od spełniania kryteriów.

2. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród nauczycielom :

1) dbanie o dobre wyniki w nauczaniu danego przedmiotu mające odzwierciedlenie w sprawdzianach i egzaminach,

2) doprowadzanie uczniów do sukcesów naukowych, sportowych i artystycznych co najmniej na szczeblu gminnym, potwierdzonych wynikami w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych oraz przeglądach i festiwalach artystycznych,

3) przygotowywanie i wzorowe organizowanie uroczystości szkolnych,

4) prowadzenie wyróżniającej działalności wychowawczej w klasie, szkole, przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, wystawach i spotkaniach,

5) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych,rekreacyjnych i wypoczynkowych,

6) organizowanie i prowadzenie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

7) dbanie o zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

8) sprawowanie opieki nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

9) udzielanie pomocy uczniom uzdolnionym lub przejawiającym trudności w nauce i uzdolnionymi,

10) uzyskiwanie widocznych efektów w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,

11) wspomaganie działań mających na celu pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

12) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie przejawom patologii społecznej wśród młodzieży w szczególności narkomanii , alkoholizmu i zwalczania jej przejawów,

13) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej dzieci i młodzieży,

14) doskonalenie własnego warsztatu pracy, samodzielne organizowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych,

15) troszczenie się o mienie szkoły oraz polepszenie bazy dydaktycznej,

16) pomaganie w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmującym pracę w zawodzie nauczyciela,

17) podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez samokształcenie oraz uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,

18) prowadzenie działalności i prac społecznych na rzecz społeczeństwa gminy Hańsk w innych dziedzinach życia społecznego niż oświata.

3. Oprócz kryteriów wymienionych w ust. 2 za kryteria przyznawania nagród dyrektorom uznaje się;

1) dbanie o wysoki poziom pracy szkoły,

2) umiejętne gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w budżecie szkoły,

3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,

4) podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków nauki i pracy,

5) angażowanie się w inwestycje i remonty realizowane w szkole,

6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami placówki,

7) efektywną współpracę ze środowiskiem lokalnym,

8) kształtowanie twórczej atmosfery pracy oraz zabieganie o właściwe stosunki międzyludzkie w kierowanej szkole,

9) doskonalenie własnych umiejętności kierowniczych i zawodowych,

10) realizacja zajęć dydaktycznych potwierdzonych wyróżniającą oceną nadzoru pedagogicznego,

11) zapewnienie uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,

12) dbanie o dobry wizerunek szkoły i jej prestiż w środowisku,

13) dbanie o dobre wyniki nauczania osiągane przez szkołę, którą kieruje,

14) udzielanie fachowej pomocy nauczycielom ubiegającym się o kolejne stopnie awansu zawodowego.

4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi oraz nauczycielowi sprawującemu stanowisko dyrektora szkoły, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej.

5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

Rozdział IV.
Tryb przyznawania nagród

1. Nagrody przyznaje i ustala ich wysokość :

1) dyrektorom szkół i nauczycielom ze środków, o których mowa w rozdziale 2 ust. 1 pkt 2 - Wójt Gminy,

2) nauczycielom ze środków, o których mowa w rozdziale 2 ust. 1 pkt 1 - Dyrektor Szkoły.

2. Nagrody przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo /dyplom/, którego kopię umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

4. Nauczyciel, który przeszedł na emeryturę lub rentę z końcem roku szkolnego może otrzymać nagrodę w Dniu Edukacji Narodowej, najbliższym po ustaniu stosunku pracy.

Rozdział V.
Tryb zgłaszania kandydatów do nagród

1. Nagrodę Wójta przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy może wystąpić:

1) dla nauczyciela:

a) dyrektor szkoły,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców,

d) zakładowa organizacja związkowa,

2) dla dyrektora szkoły:

a) wizytator Kuratorium Oświaty odpowiedzialny za gminę,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców.

2. Nagrodę Dyrektora szkoły przyznaje nauczycielowi dyrektor z własnej inicjatywy lub z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora może wystąpić:

a) rada pedagogiczna,

b) rada rodziców,

c) zakładowa organizacja związkowa.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 i 2 powinien zawierać:

1) imię i nazwisko,

2) stopień awansu zawodowego,

3) data i miejsce urodzenia

4) wykształcenie,

5) miejsce pracy,

6) staż pracy pedagogicznej,

7) przedmiot nauczania,

8) dotychczas otrzymane nagrody i odznaczenia,

9) ostatnia ocena pracy nauczyciela,

10) uzasadnienie wniosku,

11) opinia Rady Pedagogicznej,

12) proponowany dzień wręczenia nagrody,

4. Wniosek o którym mowa w ust 1 i 2 należy składać w terminie co najmniej 14 dni przed proponowanym dniem wręczenia nagrody odpowiednio:

1) o nagrodę Wójta do Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Hańsku,

2) o nagrodę Dyrektora do sekretariatu szkoły.

5. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców, zakładową organizację związkową działającą w danej szkole wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

6. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora szkoły składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców, zakładową organizację związkową działającą w danej szkole wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama