reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/261/2010 Rady Gminy Tomaszów Lubelski

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych i usługowych w obrębie miejscowości Łaszczówka-Kolonia gmina Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 92, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803) Rada Gminy Tomaszów Lubelski uchwala co następuje:

Dział I.
USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

Rozdział 1.
USTALENIA WSTĘPNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XIV/83/2008 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Łaszczówka Kolonia gmina Tomaszów Lubelski, stwierdzając zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Lubelski, przyjętego uchwałą Rady Gminy Tomaszów Lubelski Nr XIX/128/2008 z dnia 16 października 2008 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych i usługowych w obrębie miejscowości Łaszczówka Kolonia gmina Tomaszów Lubelski, w dalszej części uchwały zwany "planem".

2. Plan obejmuje obszar terenu działki Nr 25 o powierzchni ok. 8,5 ha, który położony jest w miejscowości Łaszczówka Kolonia gmina Tomaszów Lubelski.

3. Przedmiotem planu jest określenie sposobów zagospodarowania terenów pod zabudowę produkcyjną, magazynowo-składową i usługową w kontekście przepisów odrębnych dotyczących specjalnych stref ekonomicznych oraz wyznaczenie terenów pod przebieg układów komunikacji kołowej i pieszej oraz urządzeń infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym.

4. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej - terenów obiektów produkcyjnych, magazynowo - składowych i usługowych skali 1:1000 oraz wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Lubelski

§ 2. 1. Zakres planu obejmuje:

1) zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy terenów, w tym przeznaczenia terenów o rożnym funkcjach i warunkach ich zagospodarowania, a także ograniczenia w ich użytkowaniu poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy takich jak: linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

2) wprowadzenie oznaczeń graficznych i cyfrowo - literowych dla terenów objętych planem, w zależności od przeznaczenia tych terenów, gdzie cyfra jest oznaczeniem porządkowym a litery oznaczają przeznaczenie terenu;

3) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

4) wymagania dotyczące zasad ochrony środowiska;

5) ustalenia dotyczące ogólnych zasad i warunków scalania i podziału na działki budowlane;

6) ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego i zasad obsługi komunikacyjnej;

7) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz obsługi poszczególnych terenów w tym zakresie;

8) wymagania w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

9) określenie stawki procentowej dla ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć wskazaną dla danego terenu określoną symbolem funkcję, której udział w zagospodarowaniu działki budowlanej w granicach tego terenu wynosi minimalnie 60% powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć wskazaną dla danego terenu określoną symbolem funkcję, której udział w zagospodarowaniu działki budowlanej w granicach tego terenu wynosi maksymalnie 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu oraz określoną w ustaleniach szczegółowych, która ogranicza obszar usytuowania budynków i budowli na działkach, z wyłączeniem: urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą podziemnych części budynków, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu, z dopuszczeniem ich wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż 2m;

4) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu urządzonego terenu, przy najniżej położonym wejściu do budynku, do najwyżej położonej krawędzi stropodachu dla dachów płaskich lub do kalenicy głównej dla pozostałych dachów;

5) usługach - należy przez to rozumieć działalność, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych zgodnie z przepisami obowiązującymi dla stref ekonomicznych;

6) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, których położenie należy określać poprzez odczyt z rysunku planu w osi szerokości tych linii;

7) zaleca się ... - należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących, wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp.;

8) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu określone w Rozdziale 2 uchwały;

9) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy;

10) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się następujące symbole literowe dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów, określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz w tekście uchwały:

1) P - tereny obiektów produkcyjnych i magazynowo - składowych,

2) U - tereny obiektów usługowych (zgodnych z przepisami obowiązującymi dla stref ekonomicznych),

3) 01 KD - K /GP/ NR 17 - odcinek drogi krajowej Nr 17 klasy technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego),

4) 02 KD - G /L/ - odcinek drogi gminnej klasy technicznej L (lokalna),

5) 03 KD - G /D/ - odcinek drogi gminnej klasy technicznej D (dojazdowa),

6) E - tereny urządzeń elektroenergetycznych /stacje transformatorowe/;

§ 5. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zabrania się wznoszenia obiektów budowlanych o wysokości powyżej 50 m n.p.t.;

2) określone w ustaleniach szczegółowych maksymalne wartości wysokości nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

3) zabrania się lokalizowania obiektów handlowych nie zgodnych z przepisami obowiązującymi dla stref ekonomicznych,

4) niezależnie od ustaleń szczegółowych, dla poszczególnych terenów elementarnych dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem, że maksymalna powierzchnia zajętego przez nie terenu nie przekroczy 70% powierzchni działki.

§ 6. 1. Obszary i obiekty prawnie chronione:

1) Teren objęty planem znajduje się w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków ostoja ptasia NATURA 2000 - PLB060021 - dolina Sołokiji, PLB060012 - Roztocze wyznaczony roz¬porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 /Dz. U. Nr 179, poz. 1275/ - realizowane przedsięwzięcia nie mogą negatywnie oddziaływać na funkcje ekologiczne obszaru Natura 2000,

2) Teren objęty planem położony jest na obszarze GZWP Nr 407 (Chełm - Zamość) - na obszarze zbiornika obowiązują szczególne zasady użytkowania terenów związane głównie z gospodarką wodno - ściekową oraz magazynowania i usuwania nieczystości stałych (komunalnych i przemysłowych)- obowiązuje ochrona jakościowa i ilościowa wód kredowych .

3) Północna część terenu objętego planem znajduje się w sąsiedztwie kompleksu leśnego - w zagospodarowaniu terenu działek inwestycyjnych należy uwzględnić 30,0m strefę ochronną od ściany lasu pozbawioną obiektów kubaturowych z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

4) Plan nie obejmuje terenów chronionych przed hałasem, zagrożonych powodzią i ruchami osuwiskowymi , terenów i obszarów górniczych oraz terenów przyrodniczych chronionych przepisami odrębnymi i terenów tworzących system przyrodniczy gminy

2. W oparciu o przepisy szczegółowe należy wprowadzić zakaz:

1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ochrony środowiska,

2) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych,

3) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntów,

4) utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

5) przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu,

6) emisji do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń powyżej obowiązujących norm stężeń dopusz¬czalnych,

3. Na terenie objętym planem zaleca się wprowadzenie zieleni towarzyszącej i izolacyjnej (w formie ekranów) wysokiej i niskiej wielosezonowej/wielopiętrowej/, na granicach terenów funkcyjnych w celu ochrony mikroklimatu i osłony obiektów dysharmonijnych.

§ 7. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) wyznacza się następujące tereny publiczne:

a) tereny dróg publicznych oznaczone w planie symbolami: 01 KD - K /GP/ NR 17, 02 KD - G /L/, 03 KD - G /D/. .

2) na terenach, o których mowa w pkt. 1, dopuszcza się realizację urządzeń oraz odcinków sieci infrastruktury technicznej z zachowaniem wymaganych norm i przepisów odrębnych,

3) na terenach, o których mowa w pkt. 1, zabrania się lokalizowania wolno stojących nośników reklamowych.

§ 8. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące ogólne zasady i warunki scalania i podziału na działki budowlane:

1) minimalne powierzchnie projektowanych działek określają ustalenia szczegółowe;

2) ograniczenia wielkości działek nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz wydzieleń w celach określonych przepisami odrębnymi, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

3) dopuszcza się łączenia działek z uwzględnieniem zasad zawartych w ustaleniach szczegółowych;

4) dopuszcza się wydzielenie działek zgodnie z liniami rozgraniczającymi poszczególne tereny elementarne, niezależnie od określonej w ustaleniach szczegółowych minimalnej powierzchni działki.

5) w obszarze objętym planem dopuszcza się przekształcanie dróg wewnętrznych na drogi publiczne, dróg publicznych na drogi wewnętrzne na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz realizacji innych dróg wewnętrznych wynikających z potrzeb zagospodarowania terenów.

§ 9. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) Na terenie objętym planem nie znajdują się obiekty oraz obszary wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków lub zaewidencjonowane.

§ 10. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz ziemny, energię elektryczną i środki łączności oraz składowanie odpadów stałych (komunalnych i przemysłowych), odprowadzenie ścieków i wód opadowych, należy realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

2) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych (wbudowanych) lub grupowych kotłowni z preferowaniem ekologicznych źródeł energii.

3) w zagospodarowaniu terenów działek inwestycyjnych należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc parkingowych, przyjmując zasadę 1 miejsca postojowego na każde 25 m2 powierzchni produkcyjnej i usługowej w tym 10% powierzchni dla samochodów osób niepełnosprawnych oraz placów manewrowych dla samochodów osobowych i dostawczych zgodnie z wymogami funkcji i przepisami odrębnymi.

4) zasady lokalizowania dojazdów do działek budowlanych - zgodnie z wymogami określonymi w ustaleniach szczegółowych;

5) ustalenia planu nie ograniczają możliwości rozbiórki, modernizacji, rozbudowy lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej i nie ograniczają możliwości zastosowania innych parametrów dla projektowanej infrastruktury technicznej, pod warunkiem zapewnienia właściwej obsługi poszczególnych terenów zgodnie z ustaleniami planu;

§ 11. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania, z zastrzeżeniem zagospodarowania placu budowy w okresie realizacji inwestycji.

§ 12. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się wymagania wynikające z potrzeb obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

1) obiekty budowlane należy realizować zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej, określonymi w przepisach odrębnych;

2) w zależności od potrzeb zapewnić wykonanie systemów wykrywania i alarmowania oraz systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dział II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW ELEMENTARNYCH

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem "1. P, U", o powierzchni ok. 3,8 ha i ,,2. P, U", o powierzchni ok. 4,2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - pod obiekty produkcyjne, magazynowo - składowe i usługowe /zgodnych z przepisami obowiązującymi dla stref ekonomicznych/;

2) przeznaczenie dopuszczalne - dopuszcza się możliwość łączenia funkcji oraz możliwość realizacji obiektów innych niż wymienione w ust. 1 pkt.1;

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu: w odległości 15,0 m od obrzeża jezdni pasa drogowego oznaczonego symbolem 02 KD - G /L/ - dla budynków stałego pobytu ludzi, w odległości: 6,0 m od obrzeża jezdni pasa drogowego oznaczonego symbolem 02 KD - G /L/ - dla budynków nie przeznaczonych dla stałego pobytu ludzi; w odległości 12,0 m od obrzeża jezdni pasa drogowego oznaczonego symbolem 03 KD - G /D/ - dla budynków stałego pobytu ludzi, w odległości: 6,0 m od obrzeża jezdni pasa drogowego oznaczonego symbolem 03 KD - G /D/ - dla budynków nie przeznaczonych dla stałego pobytu ludzi

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70% powierzchni działki budowlanej;

c) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie przekraczająca 25,0 m, dopuszcza się kondygnacje podziemne;

d) dachy płaskie o nachyleniu połaci dachowych do 30%, dopuszcza się dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45 %;

e) dopuszcza się inny spadek połaci dachowych, niż określony w lit. d, dla dominant i akcentów architektonicznych, obiektów lub ich części o przekryciach przeszklonych, świetlików dachowych, naświetli;

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 20% powierzchni działki budowlanej;

g) kolorystyka projektowanych obiektów z dostosowaniem do funkcji, przeznaczenia i architektury obiektu;

4) zasady i warunki scalania i podziału na działki budowlane:

a) dopuszczalny podział na działki budowlane o minimalnej powierzchni 0,7 ha,

b) minimalna szerokość frontu działki przylegającej do pasa drogowego oznaczonego 03 KD - G /D/ - 40,0 m,

c) możliwość scalania /łączenia/ działek bez prawa wtórnego ich podziału,

5) połączenie komunikacji kołowej nowopowstałych działek budowlanych nastąpi z projektowanymi drogami 02 KD - G /L/ i 03 KD - G /D/ poprzez wjazdy bramowe o wymaganych parametrach.

6) w celu bezpiecznego i płynnego połączenia komunikacyjnego należy wydzielić w drodze krajowej - za zgodą i na warunkach zarządcy drogi - pas dla pojazdów skręcających w lewo na projektowana drogę 02 KD - G /L/,

Dział III.
INFRASTRUKTURA

Rozdział 4.
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

§ 14. 1. Ustalenia ogólne w zakresie dróg publicznych zgodnie z potrzebami nowej zabudowy, z możliwością wprowadzenia nowego układu dróg, jak również dla osiągnięcia odpowiedniej klasy technicznej:

1) odcinek drogi krajowej Nr 17 01 KD - K/GP/ kl. techn. GP (główna ruchu przyspieszonego) - szerokość pasa drogi w projektowanych liniach rozgraniczających - min. 30,0 m i szerokości jezdni 11,0 m,

2) odcinek drogi gminnej 02 KD - G (L) kl. techn. L (lokalna) - szerokość pasa drogi w projektowanych liniach rozgraniczających - 15,0 m i szerokości projektowanej jezdni 6,0 m z chodnikami jedno lub obustronnymi,

3) odcinek drogi gminnej 03 KD - G (D) kl. techn. D (dojazdowa) - szerokość pasa drogi w projektowanych liniach rozgraniczających - 12,0 m i szerokości projektowanej jezdni 6,0 m z chodnikami jedno- lub obustronnymi.

2. Ustalenia szczegółowe w zakresie dróg publicznych:

1) Droga krajowa Nr 17 - istniejąca: droga krajowa Nr 17 01 KD - K (GP) - kl. techn. GP (główna ruchu przyspieszonego).

a) ustalenia parametrów kl. drogi GP

- szerokość pasa ruchu - min. 3,5 m,

- szerokość jezdni - 11,0 m,

- szerokość w liniach rozgraniczających - min 30,0 m,

2) Droga gminna, projektowana istniejącym zjazdem: droga gminna 02 KD - G (L) - kl. techn. L (lokalna)

a) ustalenia parametrów kl. drogi L

- szerokość pasa ruchu - 3,0 m,

- szerokość jezdni - 6,0 m,

- a) szerokość pasa drogi w projektowanych liniach rozgraniczających -15,0 m,

- b) wjazdy bramowe,

- c) chodnik jedno- lub obustronne o min szerokości 1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni,

- d) ustala się minimalną odległość linii zabudowy, mierzoną do krawędzi jezdni w odległości15,0 m.

3) Drogi gminna, projektowana: droga gminna 03 KD - G (D) - kl. techn. D (dojazdowa)

a) ustalenia parametrów kl. dróg D

- szerokości pasów ruchu - min 3,0 m,

- szerokości jezdni - min 6,0 m,

- a) szerokość pasów dróg w projektowanych liniach rozgraniczających -min. 12,0 m,

- b) wjazdy bramowe,

- c) chodnik jedno- lub obustronne o min szerokości 1,5m przy krawędzi jezdni.

Rozdział 5.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

§ 15. 1. Zaopatrzenie w wodę

1) Podstawowe i docelowe zaopatrzenie terenu objętego planem w wodę przewiduje się poprzez przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej zbiorczej zlokalizowanej na terenach sąsiadujących.

2) Dopuszcza się możliwość realizacji własnych (indywidualnych) ujęć wody ze studni głębinowych z zachowaniem stref ochronnych oraz wymaganych norm i przepisów odrębnych.

2. Gospodarka ściekowa

1) Podstawowe i docelowe odprowadzenie ścieków komunalnych z terenu objętego planem przewiduje się poprzez miejską sieć kanalizacyjną do komunalnej oczyszczalni ścieków.

2) Dopuszcza się możliwość (do czasu przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej) czasowe gromadzenie ścieków komunalnych w szczelnych bezodpływowych zbiornikach na ścieki sanitarne zlokalizowanych na terenie nieruchomości oraz ich wywóz specjalistycznym transportem do komunalnej oczyszczalni ścieków.

§ 16. 1. Elektroenergetyka

1) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych.

2) Na terenie objętym planem zarezerwowano tereny pod lokalizację stacji transformatorowych z możliwością dojazdu - oznaczone na rysunki planu symbolem E.

3) Plan przewiduje możliwość realizacji nowych sieci elektroenergetycznych SN i nn kablowych w pasach drogowych dla zasilenia nowych odbiorców.

4) Dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji istniejących oraz projektowanych linii i urządzeń elektroenergetycznych na warunkach zarządcy sieci.

§ 17. 1. Zaopatrzenie w gaz

1) Zaopatrzenie terenu objętego planem w gaz ziemny do celów komunalnych, grzewczych, technologicznych i.t.p. dopuszcza się poprzez przyłączenie do istniejącej sieci gazowej na warunkach zarządcy sieci.

§ 18. 1. Zaopatrzenie w ciepło

1) Zaopatrzenie w energię cieplną przewiduje się z indywidualnych wbudowanych lub grupowych kotłowni opalanych paliwem stałym lub ciekłym.

2) W projektowanych kotłowniach preferuje się użycie do celów grzewczych ekologicznych źródeł energii takich jak gaz ziemny, olej opałowy, pompy ciepła i.t.p.

§ 19. 1. Telekomunikacja

1) Dla terenu objętego planem przewiduje się możliwość realizacji nowych sieci telekomunikacyjnych kablowych (w tym w pasach drogowych) z przyłączeniem ich do istniejących sieci telekomunikacyjnych na warunkach zarządcy sieci.

§ 20. 1. Gospodarka odpadami stałymi

1) Docelowo gospodarka odpadami powinna być zorganizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego 2011 ( Zarząd Województwa Lubelskiego 2008 r.).

2) Odpady komunalne należy po wstępnej ich segregacji gromadzić czasowo w przystosowanych do tego pojemnikach (kontenerach) na terenie nieruchomości oraz wywozić specjalistycznym transportem na komunalne składowisko odpadów.

3) Odpady produkcyjne (przemysłowe) w tym niebezpieczne będą gromadzone należy gromadzić czasowo w przystosowanych do tego pojemnikach (kontenerach) na terenie nieruchomości oraz przewożone i utylizowane zgodnie z programami gospodarki odpadami i zezwoleniami odpowiedniego organu ochrony środowiska

§ 21. 1. Wody opadowe

1) Odprowadzenie wód opadowych:

- na tereny zielone w obrębie nieruchomości,

- wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej z możliwością podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej zewnętrznej,

- do rowów przydrożnych, z wykluczeniem odprowadzenia wód opadowych na teren pasa drogi krajowej Nr 17 po wstępnym oczyszczeniu.

- wody opadowe z dachów mogą być odprowadzane na tereny zielone w obrębie nieruchomości do których użytkownik posiada tytuł prawny, w sposób nie naruszający warunków wodnych na gruntach sąsiednich.

- wody opadowe z placów, dróg, parkingów powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej i oczyszczane na odprowadzeniu do wód lub ziemi.

Dział IV.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 22. Ustala się stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu opłaty jednorazowej na rzecz gminy w momencie sprzedaży tej nieruchomości:

- 30 % - dla terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, magazynowo - składową i usługową,

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 24. 1) Miejscowy plan zagospodarowania, objęty niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

2) Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Kostrubiec

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/261/2010
Rady Gminy Tomaszów Lubelski
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

MPZP - STREFA EKONOMICZNA

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama