| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/250/2010 Rady Gminy Konopnica

z dnia 8 czerwca 2010r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości jej wykorzystania


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Konopnica uchwala co następuje:
§ 1. 1. Niepubliczne przedszkole, otrzymuje z budżetu Gminy Konopnica dotację ustalaną według następujących zasad:
1) kwota dotacji na każdego ucznia wynosi 75 % ustalonych w budżecie Gminy Lublin wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt. 2);
2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji wynosi 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Konopnica.
2. Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Konopnica koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty ponosi gmina macierzysta (której mieszkańcem jest uczeń). Nieprzekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielenia dotacji dla przedszkola niepublicznego.
§ 2. 1. Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje z budżetu Gminy Konopnica dotację, ustaloną według następujących zasad:
1) kwota dotacji na każdego ucznia wynosi 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lublin, z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Konopnica.
2. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Konopnica koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty ponosi gmina macierzysta (której mieszkańcem jest uczeń). Nieprzekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji dla innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.
§ 3. 1. Dotacji, o której mowa w § 1 i § 2 udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, lub zamierzająca prowadzić niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego przedłoży do Urzędu Gminy Konopnica informację o planowanej liczbie uczniów.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać:
1) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Konopnica,
2) datę rozpoczęcia działalności przez przedszkole,
3) określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki w danym roku szkolnym, wraz z wyodrębnieniem liczby uczniów niepełnosprawnych oraz liczby uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Konopnica z podziałem na poszczególne gminy,
4) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, na który ma być przekazywana dotacja.
3. Do 5 dnia każdego miesiąca podmiot dotowany będzie przedkładał do Urzędu Gminy Konopnica informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1.
4. Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do dnia 15- go każdego miesiąca.
5. Dotację rozlicza się do końca roku budżetowego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2. Organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zwraca niewykorzystaną część dotacji na konto Gminy Konopnica w terminie do 31 stycznia roku następnego.
6. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 5 podlega przekazaniu do Urzędu Gminy Konopnica w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku
§ 4. 1. Jednostka, która otrzymała dotację z budżetu Gminy Konopnica, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawionych danych o ilości uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Urzędu Gminy Konopnica jest imienne upoważnienie Wójta Gminy określające: imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, nazwę jednostki kontrolowanej, zakres przedmiotowy kontroli, czasookres przeprowadzanej kontroli.
3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasookresie jej trwania na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.
4. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę , osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych
5. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
6. Protokół kontroli zawiera:
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
6) opis załączników do protokołu;
7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;
8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;
9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.
7. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 5.
8. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
9. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
11. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.
12. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
13. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
14. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, wnioski pokontrolne.
15. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopnica.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Załącznik do Uchwały Nr XLV/250/2010
Rady Gminy Konopnica
z dnia 8 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik NR.1 i NR.2 do Uchwały NR XLV/250/2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »