reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/231/10 Rady Gminy Ułęż

z dnia 22 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala co następuje :
§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 12.915.020 zł, z tego dochody bieżące 8.431.651 zł i dochody majątkowe 4.483.369 zł zgodnie z zał. nr 1, w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.357.988 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.000 zł
§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 17.037.152 zł, z tego wydatki bieżące 7.596.254 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.440.898 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.357.988 zł,
2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260.000 zł,
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.000 zł
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł.
§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.122.132 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 4.122.132 zł są przychody pochodzące z 
1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000 zł
2) kredytów w kwocie 2.122.132 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.122.132 zł. Przychody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu zestawione są w załączniku nr 3.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 95.000 zł,
2) celową w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na:
- realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000 zł.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.
§ 7. Określa się:
1) wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 6,
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7 
§ 8. 1. Określa się plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 422.400 zł oraz plan wydatków w kwocie 524.394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 97.570 zł oraz wydatków w łącznej kwocie 104.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 3.000.000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 200.000 zł.
§ 10. 1. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na:
1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 6.
2) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w granicach kwot określonych w załączniku nr 7.
2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2011.
3. Upoważnia się wójta do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 r.
§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000 zł.
§ 12. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł.
§ 13. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy.
§ 14. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 15. Ustala się szczegółowość pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku w szczegółowości uchwały budżetowej, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szczepański
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVII/231/10
Rady Gminy Ułęż
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/231/10
Rady Gminy Ułęż
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/231/10
Rady Gminy Ułęż
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVII/231/10
Rady Gminy Ułęż
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVII/231/10
Rady Gminy Ułęż
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowane w 2010 roku
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVII/231/10
Rady Gminy Ułęż
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVII/231/10
Rady Gminy Ułęż
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXVII/231/10
Rady Gminy Ułęż
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Komunalny Ułężu na rok 2010
Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVII/231/10
Rady Gminy Ułęż
z dnia 22 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 roku.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama