reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/242/10 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

z dnia 14 września 2010r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli ich wykorzystania dla publicznych i niepublicznych:

1) przedszkoli, w tym specjalnych,

2) innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego),

3) szkół w tym z oddziałami integracyjnymi, prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Rejowiec Fabryczny.

§ 2. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rejowiec Fabryczny, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rejowiec Fabryczny w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w innych publicznych formach wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rejowiec Fabryczny z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rejowiec Fabryczny, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-4, otrzymują na każdego ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rejowiec Fabryczny.

6. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Rejowiec Fabryczny. Dotacja na każdego ucznia nie może być jednak niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.

7. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rejowiec Fabryczny.

8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

9. Publiczne i niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe , które zgodnie z art. 71 ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rejowiec Fabryczny.

10. Wysokości dotacji na jednego ucznia, o której mowa w ust.1- 4 i 6 - 8 ustala się poprzez podzielenie wydatków bieżących ustalonych w budżecie Gminy przez liczbę uczniów, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. W przypadku zmiany wysokości planowanych wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w przedszkolach lub szkołach prowadzonych przez Gminę Rejowiec Fabryczny ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, o których mowa w uchwale - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących szkoły i przedszkola, o których mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku,w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 5.

1. Przekazywanie dotacji następuje na podstawie zawartej umowy na okres roku budżetowego

2. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola.

3. Osoba prowadząca dotowane podmioty składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, która jest podstawą udzielenia dotacji za dany miesiąc. Wzór informacji określa załącznik nr 2.

4. W przypadku nie złożenia informacji, o której mowa w ust. 2 za podstawę udzielenia dotacji przyjmuje się liczbę uczniów lub wychowanków z miesiąca poprzedniego.

5. Dotacje za miesiące lipiec - sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów lub wychowanków z miesiąca czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów po złożeniu tej informacji.

6. Kwota nadpłaconej bądź nieopłaconej dotacji miesięcznej będzie odpowiednio uwzględniana w wysokości dotacji przekazywanej w miesiącu następnym.

§ 6. 1. Osoba prowadząca przedszkola i szkoły oraz inne formy wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przekazywać do Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:

1) kwartalne - w terminie do 15. dnia, po zakończeniu każdego kwartału,

2) roczne - w terminie do 15 stycznia roku następnego.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3.

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanej jednostki i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki.

§ 8. 1. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnienie przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,

3) imiona i nazwiska,

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego,

5) określenie zakresu kontroli,

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

4. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane jednostki.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,

2) wskazanie osoby prowadzącej,

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę,

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i głównego księgowego.

§ 10. 1. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 10 ust. 4, kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 10 ust. 4.

3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości innego rodzaju, niż określone w ust. 1, Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny kieruje do jednostki kontrolowanej wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia działalności objętej kontrolą.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XIX/97/04 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/242/10
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 14 września 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/242/10
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 14 września 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/242/10
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 14 września 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama