reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/201/10 Rady Gminy Telatyn

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Telatyn

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r nr 142, poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy Telatyn uchwala co następuje:

§ 1.

1. Drogom wewnętrznym nadaje się nazwy ulic:

1) Drodze wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 282/6 i część działki nr 283/32, położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn, nadaje się nazwę: ulica Targowa. Droga oznaczona na załączniku graficznym nr 1,

2) drodze wewnętrznej, stanowiącej część działki nr 282/32 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 2 nadaje się nazwę: ulica Łąkowa,

3) drodze wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 282/13 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 3 nadaje się nazwę: ulica Radosna ,

4) drodze wewnętrznej, stanowiącej działkę 283/39 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 4 nadaje się nazwę: ulica Handlowa,

2. Drogi publiczne:

1) drodze wojewódzkiej stanowiącej część działki nr 958 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 5 nadaje się nazwę: ulica Jana Pawła II

2) drodze wojewódzkiej, składającej się z działki nr 944 i części działki nr 899 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 6 nadaje się nazwę: ulica Fryderyka Chopina,

3) drodze gminnej składającej się z działki nr 936 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 7 nadaje się nazwę: ulica Świerkowa

4) drodze powiatowej, składającej się z części działek nr 907 i 911 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 8 nadaje się nazwę: ulica Zielona,

5) drodze gminnej składającej się z działki nr 921 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 9 nadaje się nazwę: ulica Zaolzie,

6) drodze powiatowej składającej się z części działki nr 907 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 10 nadaje się nazwę: ulica Klonowa,

7) drodze gminnej składającej się z działki nr 956 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 11 nadaje się nazwę: ulica Słoneczna,

8) drodze gminnej składającej się z działki nr 905 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 12 nadaje się nazwę: ulica Pogodna

9) drodze gminnej składającej się z działki nr 42 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 13 nadaje się nazwę: ulica Akacjowa,

10) drodze powiatowej składającej się z działek nr 947 i 963 oraz części działki nr 972 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 14 nadaje się nazwę: ulica Św. Anny

11) drodze gminnej składającej się z działki nr 937 i 975 oraz części działki nr 979 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 15 nadaje się nazwę: ulica Polna,

12) drodze gminnej składającej się z działki nr 948 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 16 nadaje się nazwę: ulica Lipowa

13) drodze gminnej składającej się z działki nr 964 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 17 nadaje się nazwę: ulica Brzozowa,

14) drodze gminnej składającej się z działki nr 976 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 18 nadaje się nazwę ulica Dobra

15) drodze powiatowej składającej się z części działki nr 947 położonej w obrębie geodezyjnym Telatyn i oznaczonej na załączniku graficznym nr 19 nadaje się nazwę: Kardynała Stefana Wyszyńskiego

§ 2.

Położenie dróg, o których mowa w § 1 określają załącznik Nr 1 opis położenia dróg oraz szkice sytuacyjne, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Telatyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bohdan Jakubiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/201/10
Rady Gminy Telatyn
z dnia 28 września 2010 r.

W Y K A Z dróg gminnych we wsi Telatyn i jej częściach objętych nazewnictwem ulic
Część opisowa

O P I S D R Ó G

Nr drogi z opisu graficznego

Nr
drogi wg
ewidencji dróg

Rodzaj/
kategoria
drogi

Opis przebiegu trasy drogi

UWAGI (nazwa ulicy)

1

brak

droga wewnętrzna dojazdowa

Od południa, od drogi wojewódzkiej Nr 852 (Józefówka-Witków) w kierunku północnym wewnętrzną drogą dojazdową, przy działce nr 282/5 zakręca pod kątem prostym w kierunku wschodnim. Od wschodu zamknięta ślepo działką nr 283/29 . W skład drogi wchodzą działka nr 282/6 w całości oraz część działki nr 283/32 .

ul.


Targow-a

2

brak

droga wewnętrzna dojazdowa

Od południa, od drogi wewnętrznej, dojazdowej, drogą wewnętrzną dojazdową w kierunku północnym. Od północy zamknięta ślepo działką nr 285/10 . Droga składa się z części działki nr 283/32

ul.


Łąkowa

3

brak

droga wewnętrzna dojazdowa

Od południa, od drogi wojewódzkiej Nr 852 (Józefówka-Witków) w kierunku północnym wewnętrzną drogą dojazdową, dochodząc od północy do nastepnej drogi wewnętrznej dojazdowej. Droga składa się z działki nr 282/13 .

ul.


Radosna

4

brak

droga wewnętrzna dojazdowa

Od południa, od drogi wojewódzkiej Nr 852 (Józefówka-Witków) skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 3515L (Telatyn-Łachowce) w kierunku północnym wewnętrzną drogą dojazdową, dochodząc od północy do nastepnej drogi wewnętrznej dojazdowej. Droga składa się z działki nr 283/39.

ul.


Handlo-wa

5

852

wojewódzka

Od strony wschodniej rozpoczynając od pierwszych zabudowań wsi Telatyn (Siek Wanda) od strony Nowosiółek w kierunku zachodnim, drogą wojewódzką Nr 852 (Józefówka-Witków) do skrzyżowania z drogą powiatową (Telatyn-Łachowce) i drogą wewnętrzną dojazdową . Droga składa się z części działki Nr 958.

ul.


Jana Pawła II

6

852

wojewódzka

Od strony wschodniej rozpoczynając od skrzyżowania z drogą powiatową (Telatyn-Łachowce) i drogą wewnętrzną dojazdową w kierunku zachodnim, drogą wojewódzką Nr 852 (Józefówka-Witków) do ostatnich zabudowań wsi Telatyn od strony Żulic (Nogas Zdzisława i Górnik Edward) . Droga składa się z działki Nr 944 w całości i części działki Nr 899 .

ul.


Frydery-ka Chopina

7

brak

gminna

Od południa, od drogi wojewódzkiej Nr 852 (Józefówka-Witków) w kierunku północnym, drogą gminną, zamknięta od północy terenem po byłej kolejce wąskotorowej. Droga składa się z działki Nr 936 .

ul.


Świerko-wa

8

3438L

powiatowa

Od południa, od drogi wojewódzkiej Nr 852 (Józefówka-Witków), od skrzyżowania dróg w kierunku północnym drogą powiatową Nr 3438L (Telatyn-Łykoszyn-Stara Wieś - Mircze) do skrzyżowania z drogą gminną Nr 011656L . Droga składa się z części działek Nr 907 i 911 .

ul.


Zielona

9

011656L

gminna

Od zachodu od drogi powiatowej Nr 3438L (Telatyn-Łykoszyn-Stara Wieś - Mircze) w kierunku wschodnim drogą gminną nr 011656L do ostatnich zabudowań od strony Nowosiółek i Wasylowa (Lizak Krzysztof). Droga składa się z działki Nr 921 .

ul.


Zaolzie

10

3516L

powiatowa

Od północy, od drogi wojewódzkiej Nr 852 (Józefówka-Witków), skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 3516 (Telatyn-Żerniki-Górno) i drogi powiatowej Nr 3438L (Telatyn-Łykoszyn-Stara Wieś - Mircze) w kierunku północnym drogą powiatową Nr 3516 (Telatyn-Żerniki-Górno) do skrzyżowania z drogami gminnymi Nr 011680L i Nr 011672L . Droga składa się z części działki Nr 907 .

ul.


Klonow-a

11

011680L

gminna

Od zachodu od drogi powiatowej Nr 3516 (Telatyn-Żerniki-Górno) w kierunku wschodnim drogą gminną 011680L do końca zabudowy . Droga składa się z działki Nr 956 .

ul.


Słonecz-na

12

011672L

gminna

Od wschodu od drogi powiatowej Nr 3516 (Telatyn-Żerniki-Górno) w kierunku zachodnim drogą gminną 011672L do końca zabudowy, zamknięta od zachodu drogą gminną oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 903 . Droga składa się z działki Nr 905

ul.


Pogodna

13

011692L

gminna

Od zachodu od drogi powiatowej Nr 3516 (Telatyn-Żerniki-Górno) w kierunku wschodnim drogą gminną 011692L do końca zabudowy, zamknięta od zachodu drogą gminną oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 97 . Droga składa się z działki ozn. w ewid. gr. Nr dz. 42 w całości .

ul.


Akacjo-wa

14

3515L

powiatowa

Od północy, od skrzyżowania z drogą gminną 011666L, w kierunku południowym drogą powiatową (Telatyn-Łachowce) nr 3515L do końca zabudowy przy rozwidleniu dróg na drogę powiatowa do Łachowiec oraz drogę gminną 011666L . W skład drogi wchodzą działki nr 947 i 963 w całości oraz część działki nr 972 .

ul.


Św. Anny

15

011666L

gminna

Od wschodu, od drogi powiatowej (Telatyn-Łachowce) nr 3515L w kierunku południowo-zachodnim drogą gminną 011666L , zakręcając pomiędzy nieruchomościami gruntowymi nr 498 i 511/1 w kierunku zachodnim do końca działki drogowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr dz. 973. Dalej w kierunku zachodnim działką drogową oznaczoną w ewidencji gruntów nr dz. 975 do jej zachodniego krańca gdzie przechodzi w działkę drogową oznaczoną w ewidencji gruntów nr dz. 979 wykręcającą pod kątem prostym w kierunku północnym do końca zabudowy. W skład drogi wchodzą działki nr 937 i 975 w całości oraz część działki nr 979 .

ul.


Polna

16

011666L

gminna

Od wschodu, od drogi powiatowej (Telatyn-Łachowce) nr 3515L w kierunku południowo-zachodnim drogą gminną 011666L do końca zabudowy zamknięta działką drogową oznaczoną w ewidencji gruntów nr dz. 949 . Droga składa się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 948 w całości.

ul.


Lipowa

17

011693

gminna

Od zachodu, od drogi powiatowej (Telatyn-Łachowce) nr 3515L w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim drogą gminną 011693L do końca zabudowy przy nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr dz. 585 (Kapusta Tadeusz) . Droga składa się z części działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr dz. 964 .

ul.


Brzozow-a

18

brak

gminna

Od północy, od drogi gminnej nr 011666L w kierunku południowym do końca zabudowy i działki drogowej . Zamknięta od południa działką drogową nr 977 . Droga składa się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr dz. 976 w całości.

ul.


Dobra

19

3515L

powiatowa

Od północy, od drogi wojewódzkiej Nr 852 (Józefówka-Witków), w kierunku południowym drogą powiatową (Telatyn-Łachowce) nr 3515L do skrzyżowania z
drogę gminną 011666L (przy stadionie). W skład drogi wchodzi część działki nr 947

ul.


Kardyn-ała Stefana Wyszyń-skiego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/201/10
Rady Gminy Telatyn
z dnia 28 września 2010 r.

szkic sytuacyjny 1

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/201/10
Rady Gminy Telatyn
z dnia 28 września 2010 r.

szkic sytuacyjny 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama