reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/291/2010 Rady Powiatu w Krasnymstawie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie powiatu krasnostawskiego.

§ 2.

Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 3.

1. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów określonych w §1 zarządza Zarząd Powiatu.

2. Zarząd Powiatu określa przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.

3. Informację o przeprowadzeniu konsultacji wraz z dołączonym projektem lub projektami aktów prawa miejscowego zamieszcza się w biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

4. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych;

2) pisemnego wyrażania opinii;

3) ankiet.

§ 4.

W przypadku przeprowadzania konsultacji w formie bezpośrednich spotkań, ze spotkania sporządza się protokół, w którym odnotowuje się uwagi organizacji pozarządowych co do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego. Do protokołu dołącza się listę obecności.

§ 5.

1. W przypadku przeprowadzenia konsultacji poprzez wyrażenie pisemnej opinii termin jej wyrażenia nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Nie przedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

2. Organizacje pozarządowe mogą przedstawiać swoje uwagi dotyczące projektów aktów prawa miejscowego w formie pisemnej w kancelarii Starostwa Powiatowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: starostwo@krasnystaw-powiat.pl

§ 6.

1. Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na liczbę przedstawicieli organizacji pozarządowych biorących w nich udział.

2. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone bez wniesienia uwag w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie żaden z przedstawicieli organizacji pozarządowych nie wziął udziału w spotkaniu, jak również nie wpłynęły uwagi w sposób określony w §5.

§ 7.

Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii oraz stanowisko Zarządu Powiatu, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

§ 8.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Rady Powiatu w Krasnymstawie.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia u Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Nowosadzki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama