Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr Nr XLV/246/2010 Rady Gminy Biszcza

z dnia 29 października 2010r.

w sparawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku (M. P. Nr 75, poz. 950) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.100 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.747,56 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną prze podatnika podatku rolnego - 1.497,92 zł,
6) . od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.747,56 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.209,40 zł.
§ 2. Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku, traci moc Uchwała Nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Biszcza w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biszcza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Myszak
Załącznik do uchwały Nr Nr XLV/246/2010
Rady Gminy Biszcza
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe