Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/327/10 Rady Miejskiej w Bychawie

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bychawa na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm) - Rada Miejska w Bychawie uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ( M. P. Nr 76, poz. 960 ) z kwoty 37,64 zł za 1 decytonę (dt) do kwoty 30,00 zł za 1 decytonę (dt), która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2011 na obszarze Gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady

Seweryn Gąbka
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe