Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII / 245 / 10 Rady Gminy Cyców

z dnia 2 listopada 2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ( M. P. Nr 76 poz. 960 ) z kwoty 37,64 zł. za 1 dt do kwoty 30,00 zł za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2011 r. na obszarze gminy.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cyców.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe