Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/257/10 Rady Gminy Skierbieszów

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (M.P. Nr 75,poz. 950) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Skierbieszów wynoszą rocznie:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 748,25 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.248,28 zł,

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 1.497,92 zł,

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.747,56 zł,

4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.497,92 zł,

6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.747,56zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.209,40 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz ma zastosowanie do podatku od środków transportowych począwszy od 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Szozda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/257/10
Rady Gminy Skierbieszów
z dnia 29 października 2010 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne( w zł)

Stawka podatku dla samochodów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

2.858,47

2.858,47

13

14

2.858,47

2.858,47

14

15

2.858,47

2.858,47

15

2.858,47

2.858,47

Trzy osie

12

17

2.858,47

2.858,47

17

19

2.858,47

2.858,47

19

21

2.858,47

2.858,47

21

23

2.858,47

2.858,47

23

25

2.858,47

2.858,47

25

2.858,47

2.858,47

Cztery osie i więcej

12

25

2.858,47

2.858,47

25

27

2.858,47

2.858,47

27

29

2.858,47

2.858,47

29

31

2.858,47

2.858,47

31

2.858,47

2.858,47


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/257/10
Rady Gminy Skierbieszów
z dnia 29 października 2010 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

2.209,40

2.209,40

18

25

2.209,40

2.209,40

25

31

2.209,40

2.209,40

31

2.209,40

2.209,40

Trzy osie i więcej

12

40

2.209,40

2.209,40

40

2.858,47

2.858,47


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/257/10
Rady Gminy Skierbieszów
z dnia 29 października 2010 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa (naczepa + pojazd silnikowy)( w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla przyczep i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

1.747,56

1.747,56

18

25

1.747,56

1.747,56

25

1.747,56

1.747,56

Dwie osie

12

28

1.747,56

1.747,56

28

33

1.747,56

1.747,56

33

38

1.747,56

1.747,56

38

2.209,40

2.209,40

Trzy osie i więcej

12

38

1.747,56

1.747,56

38

2.209,40

2.209,40

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe