Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/206/10 Rady Gminy Spiczyn

z dnia 23 października 2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Spiczyn na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Spiczyn na 2011 r., określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 33,00 zł za 1dt.

§ 2. Pobór podatku w drodze inkasa, inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe