Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/271/10 Rady Gminy Ułęż

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie Gminy Ułęż średnią cenę skupu żyta, ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P Nr 76, poz. 960), stanowiącą podstawę obliczania podatku rolnego na 2011 rok z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 30,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ułęż.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatku należnego za 2011 r.

Przewodniczacy Rady Gminy


Stanisław Szczepański


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym stawka podatku rolnego wynosi rocznie:

- od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - równowartość 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy,

- od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - równowartość 5 q żyta za 1 ha powierzchni fizycznej.

Do wymiaru podatku rolnego przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały ogłoszoną przez Prezesa GUS, która wynosi na 2011 rok - 37,64 zł. W roku 2010 wynosiła 34,10 zł. W wyniku nieznacznego wzrostu ceny żyta i trudną sytuacją rolników spowodowaną warunkami pogodowymi, proponuje się utrzymanie dotychczasowej stawki, w związku z czym obniża się cenę żyta ogłoszoną na rok 2011 do kwoty 30 zł za 1 dt. Stawka podatku wynosiłaby zatem jak dotychczas:

- 75 zł, za 1 ha przeliczeniowy od stanowiących gospodarstwo rolne,

- 150 zł, za 1 ha fizyczny od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego.

Nie obniżając średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, stawka podatku wynosiłaby zatem:

- 94,10 zł, za 1 ha przeliczeniowy od stanowiących gospodarstwo rolne,

- 188,20 zł, za 1 ha fizyczny od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe