Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/207/2010 Rady Gminy Wohyń

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 5 ust.1 i 4, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, pózn. 755) Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Wohyń:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,52 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,82 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowe działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli:

a) sieci gazowych - 1,5 %,

b) pozostałych - 2 %

ich wartości.

§ 2. Pobór podatku w drodze inkasa, inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały, nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. traci moc uchwała XXX/147/2009 Rady Gminy Wohyń z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 16, poz. 375).

§ 4. Zastosowanie stawki określonej w § 1 pkt 3 lit. a stanowi pomoc de minimis i jest wprowadzone z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2011 roku.

Przewodniczacy Rady


mgr Roman Domański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe