Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/227/10 Rady Gminy Wojciechów

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) - Rada Gminy Wojciechów uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2010 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku (M. P. Nr 78, poz. 970) z kwoty 154,65 zł za 1 m3 do kwoty 130,00 zł za 1m3 , która stanowi podstawę obliczania podatku leśnego na 2011 rok na obszarze Gminy Wojciechów.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Czubak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe