Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/229/10 Rady Gminy Wojciechów

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M. P. Nr 55, poz. 755) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. Nr 75, poz. 950) - Rada Gminy Wojciechów uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojciechów wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 640 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 950 zł,

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 1.000 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.500 zł,

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.200 zł,

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.200 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.500 zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i obowiązuje w roku 2011.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Czubak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/229/10
Rady Gminy Wojciechów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/229/10
Rady Gminy Wojciechów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/229/10
Rady Gminy Wojciechów
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe