Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/231/10 Rady Gminy Wojciechów

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Gminy Wojciechów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budowle, budynki lub ich części oraz grunty będące własnością gminy Wojciechów lub będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem:

a) budowli, budynków lub ich części oraz gruntów będących w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na podstawie tytułu prawnego lub bez tytułu prawnego,

b) gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste,

c) budowli, budynków lub ich części oraz gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i służby zdrowia, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności sportowej i kulturalnej - z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/136/2001 Rady Gminy w Wojciechowie z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechów (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 99 z 2001r., poz. 1625).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz c

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe